zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

KluboweSzlaki regionu słupskiego I
żółty szlak Doliny Słupi etap 1

O wycieczce: data: 29 kwietnia - 2 maja 2007, całkowita długość: 72km, liczba uczestników: 6, temperatura: 5-18, pogoda: słońce i chmury prowadził: Darek Wenta
Trasa: Bytów - Słupsk
Na zdjęciu: Daro, Bartek, Waldek, Dana, Konrad, Kamil

Cała grupa na postoju
Aby powiększyć zdjęcie kliknij na nim

     Dzień 1: 29.04.2007 1km zwiedzanie miasta Bytów - zwiedzane zamku wraz z wieżą bytowskiego muzeum zachodnio-kaszubskiego w Bytowie - gotycka wieża kościoła, - relikty dawnego kościoła św. Katarzyny w Bytowie, - kościół p.w. św. Jerzego, - klasycystyczny budynek Poczty Konnej, - zespół kamienic wielorodzinnych w zabudowie zwartej powstałych w większości u schyłku XIX wieku przy ul. Drzymały 12-24 , - zespół kamienic mieszczańskich przy rynku z końca XVIII - XIX-wieczny granitowy most kolejowy nad rzeką Borują (herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei)

Opis wycieczki


      Dzień 1 Wyruszyliśmy PKS-em o 11-ej z Gdańska. Po 13:30 dojeżdżamy do Bytowa. Poczštki bytowskiego grodu sięgajš wczesnego œredniowiecza. Jego założycielem był najprawdopodobniej człowiek o imieniu Byt, od którego miasto wzięło swojš nazwę. Jest piękna pogoda. Udajemy się do muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Muzeum znajduje się na terenach zamku obronnego, który stanšł w miejscu wczeœniejszej i prymitywniejszej warowni panów von Behr. Najważniejsze prace budowlane trwały w latach 1398-1405. Bytowski zamek był zachodniš strażnicš Zakonu oraz siedzibš krzyżackich urzędników zwanych prokuratorami. Powołana do życia w 1972 roku placówka przejęła gromadzone od kilku lat przez Społeczny Komitet Organizacyjny zabytki z terenu Kaszub Bytowskich, które stały się zalšżkiem zbiorów. W muzeum funkcjonujš dwa działy: etnograficzny i artystyczno-historyczny. Zbiory etnograficzne obejmujš grupy narzędzi i sprzętów dokumentujšcych stan kultury materialnej południowo-zachodniej częœci Kaszub, od rolnictwa poprzez zajęcia pozarolnicze, rzemiosło i przedmioty codziennego użytku domowego. Utrwalajš najbardziej charakterystyczne i wyróżniajšce cechy kultury materialnej tej częœci Kaszub wynikajšce z charakteru pogranicza etniczno-kulturowego. Kolekcję stanowiš następujšce kategorie twórczoœci: haft, malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, rzeŸba, garncarstwo, rogarstwo, plecionkarstwo, instrumenty muzyczne i rekwizyty obrzędowe. Muzeum zajmuje północne, najstarsze skrzydło zamku zwane Domem Zakonnym oraz dwie przylegajšce do niego Baszty: Młyńskš i Prochowš jak również kurtynowy mur obronny. Wieża dawnego katolickiego koœcioła œw. Katarzyny w Bytowie jest oddziałem Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Ekspozycje zwišzane sš z przeszłoœciš miasta Bytowa i historycznej ziemi bytowskiej. Całoœci ekspozycji towarzyszš zabytkowe meble, szafy, kufry XVIII i XIX wieczne oraz reprodukcje fotografii ukazujšce nieistniejšce dziœ fragmenty zabudowy miasta z końca XIX i poczštku XX w. Gotycka wieża koœcioła p.w. œw. Katarzyny z I połowy XIV wieku. Pierwotnie koœciół posiadał dwie nawy (nawa główna i północna), dopiero w póŸniejszym okresie dobudowano nawę południowš. Pierwsza budowla była bez wieży. W cišgu wieków wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Po zniszczeniach wojny północnej, odbudowany i wyœwięcony w 1716 roku jako œwištynia jednonawowa z wieżš. Posiadał barokowe wyposażenie. Z jego dawnego wyposażenia nie zachowało się nic. W marcu 1945 roku koœciół uległ całkowitemu zniszczeniu. W 1964 roku wieżę zrekonstruowano, a mury nawy rozebrano Koœciół został zniszczony w ostatniej fazie II wojny œwiatowej prawdopodobnie przez stacjonujšce w mieœcie oddziały radzieckie. Była to budowla jednonawowa, z drewnianym stropem. Z ostatniego koœcioła zachowała się jedynie wieża koœcielna, której przywrócono prawdopodobnš gotyckš formę dachu. Koœciół p.w. œw. Jerzego z lat 1675-1685, dawna œwištynia ewangelicka (niem. Bergkirche St. Georg), zbudowany charakterystycznym systemem ryglowym, obecnie, po generalnym remoncie w latach osiemdziesištych XX wieku, cerkiew bizantyjsko-ukraińska, w której można zobaczyć tabernakulum z XVII wieku z cerkwi Surochów, ikonostas (Carskie Wrota) i kopułę koœcioła w stylu architektury bizantyjskiej. Eklektyczny koœciół z lat 1847-1854, zbudowany wg projektu Schindlera, na wzór koœcioła œw. Mateusza w Berlinie. Jest typowym przykładem trójnawowego koœcioła halowego. XIX-wieczny granitowy most kolejowy nad rzekš Borujš (herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei). Most składa się z szeœciu murowanych przęseł o sklepieniach kolistych, które wykonano z cegły ceramicznej. Łuki sklepień wsparte sš na murowanych z kamienia granitowego podporach. Na filarach znajdujš się płaskorzeŸby z piaskowca przedstawiajšce herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei. Most wzorowany jest na rzymskich akweduktach. Most widniał na pienišdzach zastępczych Bytowa o nominale 2 marki wydawanych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Most należy do najciekawszych i najpiękniejszych pomorskich zabytków kolejowych.     Darek Wenta

wykonał: TDu     email:tdu@awf.gda.pl   


relacje ogladało już 1051osób
Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza 2024-04-27
Przez Klify Kaszubskie - klub jest współorganizatorem
Chłapowo - Ostrowo ~ 13 km

Wycieczka inna / towarzyska
2024-04-30
Wystawa fotograficzna
Gdańsk- Przymorze ~ 1 km

Wycieczka piesza 2024-05-01
Majówka na Mierzei
Przystań promowa w Świbnie - Mikoszewo - Stacja Żuławskiej Kolejki Dojazdowej w Mikoszewie - Muzeum Stutthof w Sztutowie - Szlak Jantarowy - Mikoszewo przystań - Świbno ~ 15 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki