zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
odznakiOdznaka członka klubu

regulamin klubu

 


Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP Bąbelki

 REGULAMIN SPECJALNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCIOWEJ KTP "BĄBELKI"

 ankieta do pobrania

 

1. Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP "Bąbelki" jest uzupełnieniem organizacyjnej odznaki klubowej i ma świadczyć o stopniu osobistego zaangażowania się danego członka Klubu w działalność turystyczno-krajoznawczą.
2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty i może być przyznawana tylko w tej kolejności.
3. Odznaka przyznawana jest przez Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanej osoby (członka Klubu), po przedłożeniu przez nią wypełnionej ankiety i sprawdzeniu zawartych w niej danych. Ankiety rozpatrywane są przez Zarząd Klubu a decyzje podawane są do wiadomości wszystkich członków Klubu w sprawozdaniu Zarządu z jej działalności za dany okres.
W przypadku ujawnienia okoliczności, które świadczyłyby o niedopełnieniu przez danego członka Klubu warunków do przyznania odznaki, Zarząd Klubu powinien uchylić decyzję o przyznaniu Odznaki.
4. Dokumentacja przyznawania Odznak wraz z ich ewidencją powinna stanowić osobną teczkę spraw w sekretariacie Klubu, zaś sam fakt przyznania Odznaki powinien być wpisany do legitymacji członkowskiej z podaniem numeru przyznanej Odznaki.
5. Przyznaną Specjalną Odznakę Sprawnościową wręcza uroczyście Prezes Klubu na Zlocie Klubu lub Walnym Zebraniu Klubu.
6. Posiadający Odznakę Specjalną niższego stopnia, uzyskaną na podstawie poprzednio obowiązującego regulaminu zachowuje prawo do zdobywania odznak wyższego stopnia na warunkach obowiązujących w niniejszym Regulaminie.
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu z tym, że w przypadku zajmowania innego stanowiska przez zainteresowanego członka Klubu ten ma prawo odwołać się do decyzji Walnego Zebrania.
8. Niniejszy Regulamin przyznawania Specjalnej Odznaki Sprawnościowej KTP "Bąbelki" został zatwierdzony na Zebraniu Zarządu Klubu w dniu 17 maja 2012r. i z tą datą stracił swoją moc obowiązujący poprzednio Regulamin.

BRĄZOWA

1. Dwa lata stażu klubowego.
2. Uczestniczenie w tym czasie w 20 klubowych imprezach potwierdzonych w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej.
3. Uczestnictwo jako członek Klubu przynajmniej w jednej imprezie o randze co najmniej wojewódzkiej.
4. Posiadanie brązowej OTP, oraz małej brązowej innej odznaki turystyki kwalifikowanej.
5. Posiadanie Odznaki Żółtego Szlaku "Trójmiejskiego".

SREBRNA

1. Trzy lata stażu klubowego.
2. Uczestniczenie w okresie posiadania Specjalnej Odznaki Sprawnościowej w stopniu brązowym w 20 imprezach klubowych potwierdzonych w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej.
3. Uczestnictwo jako członek Klubu w co najmniej jednym ogólnopolskim zlocie, rajdzie lub obozie wędrownym w ciągu ostatniego 3-letniego okresu.
4. Posiadanie uprawnień Przodownika Turystyki PTTK w jednej z dziedzin turystyki kwalifikowanej.
5. Prowadzenie przynajmniej 6 zarejestrowanych wycieczek klubowych lub 8 dni wycieczkowych od czasu zdobycia brązowej SOS.
6. Przebycie całej tzw. Wielkiej Wyrypy niezależnie od dziedziny turystyki pod warunkiem organizowania jej przez KTP "Bąbelki".
7. Posiadanie małych srebrnych odznak w co najmniej dwóch dziedzinach turystyki kwalifikowanej.

ZŁOTA

1. Pięć lat stażu klubowego.
2. Prowadzenie przynajmniej 12 zarejestrowanych wycieczek klubowych lub 16 dni wycieczkowych od czasu zdobycia srebrnej SOS.
3. Posiadanie małych złotych odznak w co najmniej dwóch dziedzinach turystyki kwalifikowanej.
4.Kierownictwo jednego klubowego rajdu, zlotu, obozu wędrownego lub podobnej imprezy oddziałowej, wojewódzkiej albo ogólnopolskiej w okresie posiadania stopnia srebrnego Specjalnej Odznaki Sprawnościowej.
5. Przynajmniej dwuletni staż pracy w Zarządzie Klubu, Komisji Rewizyjnej.
6. Posiadanie uprawnień Przodownika Turystyki PTTK w drugiej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej lub inne uprawnienia kadry PTTK (przewodnik, instruktor, znakarz).Dla tych, którzy przeszli, lub przejechali na rowerze całą Wyrypę/Rowerypę organizowaną przez KTP Bąbelki.

Odznaka Szlaku Trójmiejskiego Dla tych którzy przeszli cały Żółty szlak Trójmiejski (w dowolnej ilości odcinków).

 

REGULAMIN TURYSTYCZNEJ ODZNAKI ŻÓŁTEGO SZLAKU "TRÓJMIEJSKIEGO"

 

I Postanowienia ogólne:

1) Turystyczna Odznaka Żółtego Szlaku "Trójmiejskiego" zwana dalej odznaką została ustanowiona przez zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, uchwałą zarządu w lutym 1976 r. na wniosek Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI".

2) Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzacji turystyki pieszej w obrębie Trójmiasta oraz zachęcenie do przebycia pieszo żółtego szlaku "Trójmiejskiego" wpisanego do ewidencji szlaków pod pozycją GD 1206 y.

3) Odznaka jest stała - jednostopniowa.

II Warunki zdobywania odznaki:

1) Odznakę może zdobywać każdy turysta pieszy bez względu na wiek, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

2) Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie pieszo znakowanego kolorem żółtym, szlaku pieszego "Trójmiejskiego" na trasie: Gdańsk PKS - Złota Karczma - Gołębiewo - Krykulec - Gdynia PKP w dowolnym kierunku oraz z dowolnym podziałem na odcinki dziennych marszrut.

3) Udokumentowanie przebycia szlaku następuje na tych samych zasadach co przebycie tras przy zdobywaniu Odznaki Turystyki Pieszej, a więc przede wszystkim przez wpisanie wycieczki do Książeczki wycieczek Pieszych i potwierdzenie przez Przodownika Turystyki Pieszej.

III Weryfikacja:

1) Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych "BABELKI", do którego należy składać książeczki.

2) Książeczki OTP można również składać do weryfikacji w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

3) Odznakę zakupić można w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK na podstawie zapisu weryfikacyjnego w Książeczce Wycieczek Pieszych.

4) Przebycie szlaku można zaliczyć także do Odznaki Turystyki Pieszej.

IV Postanowienia końcowe:

1) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje zarządowi Oddziału Gdańskiego PTTK.

2) Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.09.1999r. zatwierdzony uchwałą nr 34/99 plenum zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK z dnia 25.08.1999r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy.

 

 
BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki