zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
historia

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe  Na początku było...

   Był 13 maja 1959 roku. Grupa osób, które wiosną ukończyły kurs organizatorów turystyki pieszej, głównie z koła nr 3 "Ruch", wędrowała w okolicach Żarnowca. Wszyscy w ogromnej spiekocie szli asfaltową szosą. Wreszcie nastał odpoczynek, bo prawie każdy z uczestników poobcierał sobie nogi tak, że powstały bąble. Były one różne: ciemne i jasne, małe i duże, czerwone i niebieskie, na piętach i na palcach. Mimo że bąble bolały, wszyscy przyjęli to z humorem, a potem nawet przekomarzano się "Ja mam większego bąbla niż ty", "A ja bardziej kolorowego".

        Od tego czasu co niedzielę organizowana była wycieczka, jeśli nie przez oddział to przez koło "Ruch". Grupa "Bąbelków" zjednywała sobie nowych członków. Nazwa "Bąbelki" przylgnęła do nich na stałe nikogo nie rażąc, wprost przeciwnie - wszystkim bardzo się podobała. W tym czasie zrodził się pomysł, aby stworzyć zrzeszenie skupiające aktywnie działających turystów. Inicjatorem był Piotr Kryczałło (Piotruś). On też rozpoczął wstępne rozmowy z działaczami PTTK. Ci nie mówili "nie", ale i nie byli zachwyceni tym, że jakaś grupa chce robić coś samodzielnie, nie czekając na odgórne decyzje. "Bąbelki" się naradzały i pomału krystalizowała się myśl, aby zrzeszeniu temu nadać formę klubu oficjalnie zarejestrowanego, działającego dla dobra trójmiejskich turystów. Zwołano zebranie, na którym wybrano Tymczasową Radę Klubu i opracowano statut. Odpowiednie dokumenty złożono w oddziale "Trójmiasto". Po dwóch miesiącach oczekiwania władze oddziału zwróciły zatwierdzony wreszcie statut klubu - od tego czasu mogliśmy działać już oficjalnie. Było to:

  3 XI 1959 r.

        W 1960 roku, 20 kwietnia na nadzwyczajnym walnym zebraniu wybrano Radę Klubu, a pierwszym prezesem "Bąbelków" został Piotr Kryczałło. Do końca września 1960 roku deklarację przynależności do klubu podpisało 87 osób. Zimą podsumowana została roczna działalność klubu. Wynikało z niej, że odbyło się 35 wycieczek niedzielnych o łącznej długości 592 km. Ponadto odbyły 2 rajdy, 4 obozy górskie, 1 obóz wędrowny nizinny. "Bąbelki" wzięły też udział w pięciu rajdach ogólnopolskich.

  W roku 1962 mimo krótkiej działalności "Bąbelki" stały się bardzo popularne nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce. "Bąbelków" nie brakowało na większości imprez ogólnopolskich. Na każdej zaś odgrywały znaczącą rolę i budziły sympatię turystów pieszych. Dorobek roku 1962 to między innymi zorganizowanie II i III Rajdu Ogólnopolskiego, zlotu na Dni Gdańska oraz kilku okręgowych i oddziałowych obozów wędrownych. Mniejszych i większych wycieczek aż trudno się doliczyć. Za niewątpliwe osiągnięcie należy uznać fakt, że 13 kursantów zdobyło uprawnienia przodownika turystyki pieszej i 3 - górskiej, co w owych czasach pozwoliło ustanowić rekord w Polsce.
        Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 23 kwietnia 1963 roku powołano nową Radę Klubu, zatwierdzono nowy schemat organizacyjny i nowy statut klubu. Nowym prezesem został Eugeniusz Wasilewski (Lumumba). Popularny Piotruś został wówczas etatowym pracownikiem w nowopowstałym Gdańskim Oddziale PTTK. W tymże roku zorganizowano 57 różnych wycieczek pieszych, 4 obozy wędrowne, IV Ogólnopolski Zlot na Dni Gdańska, oraz Jesienny Złaz "Złote liście". W 1963 roku Wiktor Pawłowski napisał słowa, a Leonard Kovačs - melodię piosenki, która później stała się hymnem "Bąbelków".
  Rok 1964 był kolejnym udanym rokiem dla "Bąbelków". Był to piąty rok działalności klubu. Śmiało można rzec, że proporczyki klubowe przemierzyły całą Polskę wzdłuż i wszerz. Z okazji 5 rocznicy działalności klub otrzymał liczne gratulacje i wyróżnienia z całej Polski. Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK wyróżniła "Bąbelki" jako klub przodujący w skali ogólnokrajowej i jako jedynemu przyznała nagrodę rzeczową od WKKFiT Gdańsk. Klub dostał wraz z życzeniami pamiątkową paterę z wygrawerowanym napisem "Z okazji 5-lecia klubu". Zaszczytne wyróżnienie spotkało nas również ze strony MKKFiT, gdzie po podsumowaniu IV Spartakiady 1000-lecia Państwa Polskiego uroczyście wręczono nam dyplom za zajęcie I miejsca.
        Do 3 listopada 1964 roku zawarto w klubie 7 małżeństw między członkami klubu. Dzieci - przychówek z małżeństw klubowych to do tamtego czasu 4 dziewczynki i chłopczyk.
        Minął rok 1965, który tak jak poprzednie był dla "Bąbelków" rokiem pracowitym. I podobnie jak w roku poprzednim zorganizowano wiele różnych imprez klubowych i innych. Warto zwrócić uwagę na: "Zgaduj-zgadula na raty" - konkurs, którego zadaniem było wzbogacenie wiadomości o naszym regionie oraz ożywienie życia kulturalnego w klubie, 11 obozów wędrownych, 36 wycieczek niedzielnych i sobotnio-niedzielnych, zlot wiosenny i letni, Jesienny I Rajd na Raty, udział klubu we wszystkich organizowanych marszach na orientację (centralnych, międzyokręgowych, regionalnych i lokalnych), wycieczki piesze w czasie pełni księżyca. Na nadzwyczajnym walnyn zebraniu KTP "Bąbelki" 25 listopada 1965 roku został zatwierdzony nowy regulamin klubu. W myśl tego regulaminu władze (Rada Klubu i Komisja Rewizyjna) wybierane są co 2 lata, a walne zebrania sprawozdawcze odbywają się co rok.
  W biuletynie informacyjnym "Bąbelków" za rok 1966 ukazała się mapa Polski zatytułowana "Dorobek krajoznawczy Bąbelków", czyli klubowa mapa Polski z zakropkowaną sporą jej częścią. Kropki te oznaczały miejsca w Polsce, po których wędrowały "Bąbelki". Pod mapą widniało nasze hasło: "Całkowita likwidacja białych plam to jeden z celów, do którego dążą Bbąbelki". Z początkiem marca 1966 roku klub liczył sobie 50 członków oraz wielu sympatyków. 1 czerwca 1966 roku na walnym zebraniu został wybrany nowy prezes klubu - Wiesław Karger (Naleśnik, Stary). W tym roku znacznie zmniejszyła się liczba wycieczek długich (25-30 km) na rzecz krótszych wycieczek. Zwiększyła się za to liczba rajdów i wycieczek specjalnych oraz wycieczek zamkniętych (tylko dla członków klubu), a także wycieczek uroczystych.
        Nadszedł rok 1967, niosąc wiele wycieczek i imprez turystycznych, takich jak: II Zlot Zimowy "Zajęcze Wzgórze", VII Zimowy Rajd na Raty, VIII Zlot Wiosenny, V Wieczorny Marsz na Orientację, współudział w organizacji VIII Ogólnopolskiego Zlotu na Dni Gdańska, VIII Księżycowy Rajd na Raty, IX Gwieździsty Rajd na Raty KTP "Bąbelki" odbywający się w porozumieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Sekcja Krajoznawcza KTP "Bąbelki" zapoczątkowała "Akcję grodzisk". Akcja ta polegała na prowadzeniu powierzchownych badań archeologicznych. Na podstawie katalogu grodzisk "Bąbelki" zorganizowały szereg wycieczek klubowych bądź indywidualnych, których dorobkiem - oprócz popularyzowania regionu krajoznawczego województwa gdańskiego - było odszukanie mało znanych grodzisk i dostarczenie archeologom materiału w postaci lokalizacji, szkiców, opisów i zdjęć fotograficznych. Celem akcji było również zbieranie materiału zabytkowego w postaci odłamków ceramiki. Na zbadanych przez nas siedmiu grodziskach znaleziono 366 odłamków naczyń glinianych. Reprezentują one rozwój dziejowy Pomorza od epoki kamienia gładzonego do początków państwowości polskiej. W roku tym "Bąbelki" zorganizowały również konkurs fotograficzny o tematyce związanej z wycieczkami pieszymi. Na konkurs napłynęło 267 prac z całej Polski. Prezydium Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK powołało naszego prezesa, Wiesława Kargera, do swojego składu, co niewątpliwie było wyrazem uznania Komisji dla osiągnięć klubu. Wiele słów uznania pod adresem naszego klubu padło na Plenum Turystyki Pieszej w Kaliszu. Podczas Krajowego Zlotu Przodowników w Kazimierzu nad Wisłą uzyskaliśmy I miejsce we współzawodnictwie krajowym klubów pieszych, II miejsce na wystawie znaczków rajdowych oraz wiele nagród i wyróżnień, dyplomy, oraz listy z podziękowaniami i plakietki.
        Rok 1968 rozpoczął się od nowych wyborów, w wyniku których prezesem klubu został wybrany ponownie Wiesław Karger. Nowa Rada Klubu postanowiła zwiększyć liczbę wycieczek, ponowić starania o uzyskanie pomieszczenia klubowego, rozpisać konkurs na nową melodię hymnu klubowego, nawiązać prężną współpracę z innymi klubami Trójmiasta i nadać obchodom 10-lecia klubu odpowiednio wysoką rangę. W roku tym zrealizowano szereg kilkudniowych wycieczek i rajdów, między innymi: Rajd na Przednówku, Zlot Klubów Turystyki Pieszej Ziem Północnych, Ogólnopolski Studencki Rajd Kaszubski, Rajd po ziemi kościerskiej, zlot na Dni Gdańska, klubowy obóz wędrowny po ziemi rzeszowskiej, jubileuszowy X Zimowy Rajd na Raty szlakiem Słowińców, Kociewia i Kaszub, Rajd Wysokokwalifikowany po Pogórzu Dynowskim. Prócz wycieczek po Polsce członkowie klubu podróżowali również po Węgrzech, Jugosławii, Bułgarii, Czechosłowacji oraz na Krym. Zrealizowano też kilka wycieczek połączonych ze zwiedzaniem zakładów pracy. W naszych wycieczkach oprócz klubowiczów wzięły udział dziesiątki osób spoza klubu. Był to wzrost powolny lecz systematyczny.
        Jubileuszowy rok 1969 to dla klubu czas na podsumowanie. Przez 10 lat dorobek klubowy to: 666 zorganizowanych wycieczek, w których uczestniczyło 18 548 osób, 41 imprez turystycznych z łączną liczbą 11 685 uczestników, 53 obozy wędrowne z udziałem 977 osób. Do najpopularniejszych imprez klubowych należały: rajdy na raty (zarówno zimowe, jak letnie), zloty okolicznościowe, Rajd Wysokokwalifikowany "Kaszuby 66" rajdy "Bez wiz i dewiz", "Dookoła Kociewia", "Szlakiem grodzisk pomorskich" itp., wyprawy górskimi obozami wędrownymi od Gór Izerskich po Ustrzyki Dolne, nizinnymi po Kaszubach, Roztoczu, Suwalszczyźnie, Mazurach aż po Pojezierze Drawskie, po Nizinie Nadnoteckiej i wzdłuż brzegów Bałtyku. Do ciekawostek należało uczestnictwo w zapominanych powoli na Kaszubach zwyczajach, takich jak: topienie Marzanny, ścinanie kani czy gaik. Pamiątką po odbytych wycieczkach i rajdach to 55 metalowych odznak wydanych przez klub. Osobny rozdział działalności klubu stanowiły cotygodniowe spotkania klubowe z ich ciekawą tematyką, jak: konkursy, wystawy, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Do podobnych imprez należały klubowe zabawy sylwestrowe i bale maskowe, wieczory z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka", andrzejek i mikołajek. W ilu rajdach i wycieczkach organizowanych przez inne kluby i organizacje turystyczne brali udział członkowie klubu "Bąbelki"? Tego się nie doliczono. Faktem jest, że było nas wszędzie pełno - i w kraju, i za granicą. Klub w tym czasie otrzymał 297 dyplomów, puchar od WKKFiT, medal pamiątkowy od MKKFiT, oraz wiele słów uznania od Zarządu Głównego Okręgu i Oddziału PTTK. W dniach 10 i 11 maja odbyła się jubileuszowa wycieczka upamiętniająca powstanie klubu. Trasa wycieczki była podobna do tej pamiętnej, od której 10 lat wcześniej wszystko się zaczęło.
        Rajd primaaprilisowy i jesienny "Pod parasolem" oraz wycieczki "Dookoła Kociewia" to nowy cykl imprez, które Bąbelki rozpoczęły w roku 1970. Również nowością był rajd na raty "Pobrzeżem Bałtyku", gdzie uczestnicy w roku 1970 i 1971 miały za zadanie przejść całą naszą morską granicę państwową od Piasków aż do Wolina. Te i inne wycieczki oraz rajdy czy zloty, takie jak: "Szlakiem fauny i flory", zimowy "Czarno-biały", wiosenny "Wodzenie niedźwiedzia" i (ze względu na oryginalność) zlot dzieci klubowych (a trochę się ich do wtedy nazbierało), pozwoliły naszemu klubowi wygrać po raz kolejny współzawodnictwo między klubami turystyki pieszej w kraju.
        W roku 1970 zatwierdzono nową odznakę sprawnościową dla członków Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" w trzech stopniach: brązowy, srebrny i złoty. Opracowano także regulamin jej przyznawania, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1971 roku. W tymże roku pojawiły się kolejne nowości, jak choćby rajd na raty "Od A do Z", w którym podczas 24 wycieczek przebyto 405 km. W zlocie wiosennym "Z kogutkiem" w marszu dwiema trasami jednodniowymi i jedną dwudniową o łącznej długości 74 km wzięło udział około 500 osób. Przeprowadzano również rajd na raty "Osobliwości przyrodnicze powiatu tczewskiego", zlot dzieci klubowych, rajd na raty "Dookoła województwa", rajd na raty "Szlakiem dziwnych nazw". Dwóch członków klubu - koledzy Karger i Szambelan - postanowiło przejść na raty całą Polskę dookoła. Zaplanowana trasa to ponad 4 tys. km i do końca roku przeszli oni całe morskie wybrzeże polski od piasków do granicy NRD i następnie wzdłuż zachodniej granicy do Jastrzębia Zdroju, mając za sobą pokonanych 1174 km. Ogółem w roku 1971 klub zorganizował 72 imprezy na trasie o łącznej długości 1595 km, w których wzięły udział 1773 osoby.
        W roku 1972 nowym prezesem klubu został Zenon Lorek (Mahomet). Zarówno ten rok, jak i następny nie mogą zostać opisane szczegółowo z powodu braku dokumentów z tego okresu, ale wiadomo, że w tych latach odpowiednio odbyło się 59 i 70 wycieczek, w których wzięło udział 1659 i 2261 osób.
        Rok 1974 przyniósł następny jubileusz - 15-lecie klubu. Z tej okazji zorganizowano dwa rajdy na raty; Pierwszy pod hasłem "Szlakiem twórców ludowych", drugi zaś - gigant pod hasłem "Szlakiem prehistorii i wczesnego średniowiecza", "Szlakiem wiatraków" i "Szlakiem leśnych ludzi". Zorganizowano również konkurs fotograficzny, wydany został zbiór ciekawych tekstów z różnych imprez klubowych. Wykonano piękny nowy proporczyk klubowy. Na uroczystości, które odbyły się 15 listopada, zostali zaproszeni wszyscy dawni członkowie klubu i stali sympatycy, przedstawiciele władz PTTK i zaprzyjaźnionych klubów - w przybliżeniu około 200 osób. Uroczystości jubileuszowe odbyły się z wielką pompą w Domu Kultury Handlowca. Bąbelki otrzymały wiele gratulacji i życzeń dalszej owocnej pracy od władz i bratnich klubów. Po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa ze śpiewaniem piosenek turystycznych, wspominki, fraszki, wiersze, anegdoty. Po godzinie 21 w sali kawiarnianej na wszystkich czekała kawa, herbata i ciastka, a dla głodnych przygotowano wspaniały bigos. Po powrocie na salę wszyscy balowali do późnej nocy.
        4 lutego 1975 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Nowym prezesem został Wiesław Karger. Na zebraniu omówiono ponadto plany działalności klubu w najbliższym okresie. "Zimkowe sądy" to nazwa kolejnego już XVI zlotu wiosennego, który odbył się w Rzucewie. Na zlocie w poczet członków klubu zostało przyjętych 6 nowych osób. W klubie zajmującym się turystyką pieszą nowością staśy się spływy kajakowe. W tym roku zorganizowano takie dwa: jeden wiódł rzeką Rozpudą i Czarną Hańczą, a drugi -który odbył się 6 września na Jeziorze Charzykowskim i Karsińskim oraz rzecze Brdzie - nosił nazwę "Babie lato". Zakończył się wówczas trawiący półtora roku rajd gigant "Szlakiem prehistorii i wczesnego średniowiecza". Nad Jeziorem Rakowieckim w Jeleniej Dolinie (Wysoczyzna Elbląska) zorganizowana została noc świętojańska. Ciekawym wydarzeniem w działalności klubu był zlot dzieci, który odbył się w oliwskim zoo. Na wspaniale przygotowanej imprezie przy ognisku z licznymi konkursami i nagrodami dzieciaki bawiły się znakomicie. Honorowymi gośćmi zostali dyrektor zoo. - pan Kassalski oraz sam Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie - pan A. Sikora. Członkowie klubu brali również czynny udział w imprezach organizowanych przez macierzysty oddział PTTK, takich jak: "Relaks - rozrywka - rekreacja" oraz "Szlakiem wyzwolenia", niejednokrotnie na stanowiskach kierowniczych. OWRP to kolejna impreza centralna, w której uczestniczyły Bąbelki. członkowie naszego klubu brali udział w kilku górskich obozach wędrownych, jak: "Szlak wschodnich Beskidów", "Szlak zachodniobeskidzki", rajd na raty "Gorce '75", IV indywidualny rajd górski.
        Na początku roku 1976 wydano dla członków klubu jubileuszowy 25 biuletyn informacyjny, w którym zamieszczono wszystkie dokumenty zebrane w całości, takie jak: status klubu, regulaminy przyznawania odznak czy wypożyczania sprzętu turystycznego, zakresy czynności poszczególnych członków Rady Klubu oraz sekcji, hymn, barwy klubu itp. Rada Klubu postanowiła rozpisać konkurs na projekt odznaki za zasługi dla KTP "Bąbelki". W leśniczówce Borów Tucholskich część Bąbelków spędziła urocze święta wielkanocne. Zakończony został trwający z przerwami rajd na raty "Szlakiem leśnych ludzi", który okazał się niezwykle interesujący ze względu na spotkania z ludźmi pracującymi na rzecz gospodarki leśnej i hodowlanej. Rajd zakończył się nad jedynym na Żuławach jeziorem w miejscowości Janowo z udziałem jedynego na Żuławach leśniczego. "Rozpustki" to nazwa zlotu wiosennego, który odbył się w Dolinie Zagórskiej Strugi, obok leśniczówki Stara Piła. Na zlot oprócz członków i sympatyków dotarło tak wiele osób z innych klubów, że przy ognisku bawiło się około 300 turystów. Grupa Bąbli zachęcona spływem z poprzedniego roku 22 sierpnia rozpoczęła następny spływ, tym razem po wielkich jeziorach mazurskich. Trasa wiodła od Giżycka przez jeziora Święcajny i Gołdapiwe, Puszczę Perecką rzeką Ełk i dalej jeziorem Śniardwy na zakończenie w Giżycku. Ogółem tarsa spływu wyniosła 174 km. Kolejna nowość klubowa to marsz żółtym szlakiem z Gdańska do Gdyni "Wzgórzami Trójmiasta" liczący 40 km. Postanowiono nadać mu nazwę "Wyrypa" i na stałe włączyć go do kalendarza imprez bąbelkowych. Na walnym zebraniu 12 grudnia został wybrany nowy prezes, którym został Zenon Lorek (Mahomet).
        Nadszedł następny rok działalności klubu, rok 1977, w którym odbyły się takie imprezy, jak: rajdy na raty "Od huty do huty" - 222 km i "Dookoła Kaszub", XX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej "Ustka 1977", spływ rzeką Krutynią, II wyrypa oraz rajd "Szlakami pradolin", gdzie klub zajął II miejsce. Zlot odbył się 23 września pod nazwą "Złote liście" nad Jeziorem Otomińskim.
        Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 4 kwietnia 1978 roku zatwierdzono nowy regulamin przyznawania specjalnej odznaki KTP "Bąbelki", według którego odznaka ta otrzymała charakter odznaki wewnętrznej klubu. Rok 1978 jest kolejnym rokiem, w którym niestety maleje liczba wycieczek i osób biorących w nich udział. Mimo to klub zorganizował 48 wycieczek i wzięło w nich udział 910 osób, nie licząc imprez obcych, w których nasi członkowie brali aktywny udział.
        Rok 1979 to kolejny jubileusz - tym razem 20-lecia Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki". Przez ten okres przeprowadzono 1149 wycieczek, w tym kilkanaście górskich, kilka rowerowych, narciarskich, kajakowych oraz imprez na orientację, w których w sumie wzięły udział 37 933 osoby. KTP "Bąbelki" miał swój czynny udział w kilkudziesięciu imprezach organizowanych przez inne środowiska turystyczne, jak różnego rodzaju rajdy zloty, złazy itp., w których nierzadko nasi członkowie pełnili zaszczytne, ale i pracochłonne funkcje. O Bąbelkach mówiło się już w całej Polsce i nie było prawie żadnej znaczącej imprezy, w której nie bralibyśmy udziału. W ciągu 20 lat członkowie klubu zawarli aż 39 małżeństw i doczekali się 46 dzieci, w tym 36 "pełnej krwi". Bąbelkowe uroczystości 20-lecia klubu odbyły się w Domu Społecznym Spółdzielni Mieszkaniowej na Przymorzu. Na uroczystości zostali zaproszeni wszyscy byli i obecni członkowie klubu oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego Miasta Gdańska i Zarządu Wojewódzkiego. Po części oficjalnej, kilku przemówieniach i udekorowaniu klubu oraz jego członków licznymi dyplomami, wyróżnieniami, listami gratulacyjnymi i odznakami, nastąpiła część miej oficjalna, w której śpiewano oglądano przezrocza i bawiono się do późnych godzin nocnych.
        Następnych kilka lat historii klubu "Bąbelki" z powodu braku materiałów zostanie ograniczonych do suchych faktów (kroniki klubowe z tego okresu wysłane na ogólnopolski konkurs zaginęły).
        Rok 1980 to 34 wycieczki piesze, 1 rowerowa i 1 na orientację. Łącznie wzięło w nich udział 418 osób. Odbyły się: rajd na raty "Szlakiem osobliwości i zabytków przyrody", zlot wiosenny "Kwitnące jabłonie", jesienny zlot w Puszczy Darżlubskiej.
        Rok 1981 wypadł podobnie pod względem liczby wycieczek jak rok poprzedni, ale wzięło w nich udział więcej osób - 543. Odbyły się zloty: wiosenny "Z Borówcem w Borowcu", jesienny "nad Jezioro Tuchomskie". Podczas walnego zebrania 13 marca 1981 nowym prezesem klubu został Stanisław Strojny.
        Rok 1982 to 34 wycieczki piesze, 1 górska i 1 rowerowa. Zlot wiosenny "Stolemy '82" i jesienny nad Radunią koło Somonina.
        Rok 1983 to 36 wycieczek pieszych, 2 wycieczki górskie, 1 rowerowa i 1 spływ kajakowy. Odbyły się zloty: wiosenny "Odżegnanie smętka" i jesienny w lasach matemblewskich.
        25-lecie klubu przypadło w roku 1984. Zrealizowano wówczas 35 wycieczek pieszych, 1 rowerową i 1 spływ kajakowy oraz zlot wiosenny "Szukamy rokitnika" i jesienny w Brętowie. Były to osiągnięcia raczej skromne jak na klub "Bąbelki". To kolejny rok, w którym zanotowano nieznaczny, ale stały spadek liczby członków i imprez turystycznych, które organizowaliśmy i w których brali udział członkowie klubu. Ale byśo to zjawisko najwyraźniej typowe w owym okresie dla działalności klubów turystycznych, ponieważ pomimo to klub po raz kolejny zdobyś I miejsce i puchar we współzawodnictwie klubów turystyki pieszej województwa gdańskiego. Rocznica jubileuszowa 25-lecia klubu stała się pretekstem do zorganizowania z tej okazji uroczystości obchodów w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrzeszczu. Przybyło ponad 80 członków i sympatyków klubu oraz nieliczni z zaproszonych gości i władz PTTK. Liczne były natomiast gratulacje dyplomy i prezenty od zaprzyjaźnionych klubów. Również wieloma dyplomami i odznakami zostali uhonorowani nasi członkowie. Szampańska zabawa znów trwała do późnych godzin nocnych.

  Z przemówienia prezesa klubu (od 15 stycznia 2002 r.) Ryszarda Bechtera wygłoszonego w Dworze Artusa podczas Jubileuszu Obchodów 50-lecia klubu w dniu 21 listopada 2009 roku. Cytat dotyczy ostatnich 25 lat klubu nie uwzględnionych w powyższym opracowaniu.

  (...)W latach 80-tych rozwijały się dwie wielkie i dziś imprezy Bąbli:
  - WYRYPA czyli coroczne jesienne przejście całego szlaku Trójmiejskiego.
  W tym roku zrealizowaliśmy ją po raz 34-ty na dwóch trasach pieszych i jednocześnie dzięki Andrzejowi Galikowskiemu po raz 8-my na Rowerypie. Od kilku lat impreza ta przyciąga od 80 do 120 uczestników. I wpisuje się idealnie w powstałe w naszym regionie później imprezy długodystansowe Harpagan, Tułacz czy Darżlub.
  - PIOSENKARIA czyli niefestiwalowe spotkania przy ogniskach z piosenką turystyczną. W latach osiemdziesiątych dzięki zaparciu Ewy Filipinek (Bosman) rozwijały się one w Mirachowie przy dużym wsparciu wokalno-instrumentalnym muzyków skupionych wokół zespołu EKT-Gdynia.
  PIOSENKARIA później - w latach 90tych kilkukrotnie towarzyszyły ogólnopolskim imprezom na orientację, by osiem lat temu w 2002 roku po kilku latach przerwy odrodzić się w Boroszewie (tam gdzie był ich początek), a potem w Drzewinie z udziałem wielu naszych przyjaciół grających m.in. w znanych z przeglądów i festiwali grupach z całej Polski jak Na Bani, Bez Jacka, Do Góry Dnem, Vegil van Troff, Calcjumfoli, Za Zakrętem, Na Drodze, a także z udziałem tak ważnych postaci dla muzyki turystycznej jak Stanisław Wawrykiewicz, Grzegorz Marchowski czy Piotr Bakal. Osobnym rozdziałem mogłaby tu być opowieść przyjaźni Bąbli z muzykami zespołu Słodki Całus od Buby. Niech jednak wystarczy to, że pieśń turystyczna w ich wykonaniu towarzyszyć będą dzisiejszej biesiadzie.

  W latach 90-tych w klubie pojawia się kolejna fala młodzieży z Karolem Kalszteinem, Jakubem Kaczyńskim i Maciejem Sokołowskim na czele. Grupa ta przyjmuje to co proponują im starsi koledzy ale i wnosi coś nowego. Oprócz silnego wsparcia tradycyjnych form turystyki organizują oni imprezy na orientację. Jak sami przyznają teraz z początku było w tym więcej zapału niż umiejętnościami. Ale pomału poziom organizacji imprez regionalnych i ogólnopolskich czy Mistrzostw Polski staje się coraz wyższy. Chcą jednak robić swoje (na swoim). W klubie pieszo-rowerowym nie odnajdują się już do końca. Podobnie jak w latach 60-tych wyodrębniły się z Bąbli Krokusy, a w latach 70-tych Oddział PTTK Przymorze tak w 1994 roku powstaje Klub Imprez na Orientację NEPTUN, który przez 15 lat istnienia osiągnął niejednokrotnie poziom mistrzowski ale zawsze dbał o to aby stosunki z Bąbelkami pozostawały braterskie. Wiele osób (w tym dwóch byłych prezesów Neptuna i jeden Bąbelków) należy do obu klubów jednocześnie.

  Od początku nowego tysiąclecia rozpoczął się i trwa renesans Bąbli. Liczby uczestników imprez i ilości imprez wzrastały aby osiągnąć w roku 2005 najwyższe w dziejach klubu wskaźniki 3689 osób oraz 106 imprez.
  Na pierwszy plan wybija się duża żywiołowość i wysoka dynamika pracy klubowej. Energia i inicjatywność osób, które wzmocniły kadrowo klub w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, wspartych doświadczeniem i wytrwałością kilku, rzec można niezniszczalnych weteranów przyniosła w obecnej dekadzie szczególnie zauważalne efekty. Reaktywowaliśmy głęboko związane z "bąbelkową" tradycją, a w latach dziewięćdziesiątych nieco zapomniane imprezy jak Rajdy na raty, czy Piosenkaria.
  Rozszerzona została paleta propozycji, już nie tylko wycieczki piesze oferowane są klubowiczom i sympatykom. Coraz więcej imprez rowerowych i spływów kajakowych, rajdów górskich i imprez narciarskich. Świadczy te dobrze o mobilności i pomysłowości obecnego środowiska.
  Umożliwia to poszerzenie działalności poza ramy klubu. Bąbelki są ponownie wiodącym klubem turystycznym na Pomorzu. Realizują na zlecenie Oddziału turystykę szkolną, są widoczni w imprezach zewnętrznych szczebla regionalnego i ogólnokrajowego. Są pomysłodawcami głównymi wykonawcami ważnych dla regionu Rajdów "Kluka", "Stolemy", Rajd Kolarski O/Gdańskiego PTTK.
  Jako bardzo ważną działalność należy odnotować zaangażowanie do dokumentowania i promowania pracy klubu techniki internetowej przy znanej na wybrzeżu stronie www.babelki.pl , która min. zastąpiła pracę kronikarzy czy ogłoszenia w prasie czy telegazecie.
  Różnorodność propozycji oraz zdecydowana ofensywność działania przyciąga nam nowych zwolenników i rozszerza krąg osób zainteresowanych klubem.
  A to pozwala z optymizmem czekać na kolejne okrągłe jubileusze.

   

  Tekst zebrał i opracował Wojciech Atczuk
  Zdjęcia z archiwum przygotowali: Andrzej Galikowski i Piotr B.

  1961/01/01 Sylwester w lesie


  1962 Góry Świętokrzyskie


  1962 Puszcza Jodłowa - pod Łysicą


  1966 Beskid Niski


  1966/04 Jastarnia - Wielkanoc


  1967 Mazury Garbate


  1967 Raduń - Zlot Bąbelków - Jez Kniewo


  1967/09 Rajd Złot Liście


  1968 Wesele Zukow - Leśny bal


  1976/09 Zlote licie
  BOYLABS
  do góry

  Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
  ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
  e-mail: Bąbelki

  © 1959-2015 KTP Bąbelki