zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
W okresie sprawozdawczym komisja działała w składzie:

  • Kol. Jerzy Kłossowski - przewodniczący
  • Kol. Czesław Mostowiak - członek
  • Kol. Gabriela Lewińska - członek
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 03.02 i 11.02.2004 r. dokonała oceny działalności Zarządu Klubu na podstawie:
  1. ewidencji finansowo-księgowej oraz dowodów kasowych,
  2. ewidencji majątkowej klubu,
  3. uchwał i wniosków podjętych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w dniu 15.01.2002 r.
      w wyniku czego stwierdziła, że sprawozdanie przedstawione przez Prezesa Zarządu Klubu odzwierciedla stan faktyczny, a przedstawione osiągnięcia oddają rzeczywisty, pozytywny obraz pracy zarządu i członków klubu.

Sprawy finansowe, kasa i księgowość

      Skarbnikiem klubu jest Kol. Wiesław Pawłowski, prowadzi on jednocześnie księgowość i rozliczenia finansowe klubu. Dokumentacja księgowa prowadzona jest prawidłowo właściwie odnotowując przeprowadzane operacje.
      Stan kasy klubu wynosi zero, natomiast przypadające z zebranych składek członkowskich PTTK wpływy klubu gromadzone są na subkoncie w Oddziale. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja Rewizyjna nie wnosi też zastrzeżeń co do prowadzenia dowodów finansowych i urządzeń księgowych.
      Wydatki realizowane są zgodnie z decyzjami podejmowanymi na posiedzeniach Zarządu Klubu i znajdują uzasadnienie w stosownych protokołach.
      Na dzień 31.12.2002 r. stan konta w Oddziale wynosił 1.089 zł 54 gr wpływy ze składek w roku 2003 dały 573 zł 00 gr. a wydatki 1.034 zł 92 gr. Na dzień 31.12.2003 r. klub dysponował kwotą 627 zł 62 gr.
      Rozchód oraz ewidencja metalowych znaczków klubowych oraz odznak sprawnościowych zgodne są ze stanem faktycznym. Na dzień dzisiejszy klub dysponuje 92 szt. znaczków klubowych i 108 szt. odznak sprawnościowych w tym 4 złotymi, 46 srebrnymi i 58 brązowymi.
      Zgodnie z uchwałą Zarządu koszt wręczanych podczas imprez klubowych znaczków i odznak sprawnościowych obciąża konto klubu.

Praca programowa

      Prowadzona w latach 2002 - 2003 praca programowo-turystyczna została wyczerpująco zaprezentowana w sprawozdaniu Prezesa Zarządu Klubu. Wykorzystując dane statystyczne Kol. Ryszard Betcher precyzyjnie zilustrował całokształt dokonań klubu, podkreślając nie bez satysfakcji dalszy wzrost aktywności na każdym odcinku działania.
      Potwierdzenie tego Komisja znalazła w toku analizy przytoczonych danych i wskaźników porównując je z zapisami źródłowymi podstawowej ewidencji działalności turystyczno-pregramowej.
      Komisja nie widzi potrzeby ponownego powtarzania, wszystkich przytoczonych w sprawozdaniu Prezesa liczb i wskaźników , nie chodzi aby epatować zebranych cyframi. Na tle ostatnich lat i tak wyglądają imponująco, ale najważniejsze że są zgodne z prowadzoną na bieżąco ewidencją źródłową.
      Na tle skontrolowanych dokumentów, zestawień statystyczno-porównawczych, protokołów i przedstawionego sprawozdania. Komisja uważa jednak za stosowne podkreślić w swym wystąpieniu kilka spraw natury ogólnej, które jako istotne pozytywy odnoszące się do oceny pracy aktywu klubowego w mijającej kadencji, warte są odnotowania, a także zasługują na kontynuację przez nowe władze w przyszłej kadencji.
      Na pierwszy plan wybija się duża żywiołowość i wysoka dynamika pracy klubowej. Energia i inicjatywność osób, które wzmocniły kadrowo klub w latach dziewięćdziesiątych, wspartych doświadczeniem i wytrwałością kilku, rzec można niezniszczalnych weteranów przyniosła w tej kadencji szczególnie zauważalne efekty.
      Praca w klubie kwitnie na wszystkich odcinkach. Reaktywowane zostały głęboko związane z "bąbelkową" tradycją, a ostatnio nieco zapomniane imprezy jak rajdy na raty, czy piosenkaria.
      Rozszerzona została paleta propozycji, już nie tylko wycieczki piesze oferowane są klubowiczom i sympatykom. Coraz więcej imprez rowerowych i spływów kajakowych. Nowością tej kadencji stają się rajdy górskie i imprezy związane z turystyka narciarską. Komisja odnotowała nawet imprezę motorową, czy zgoła egzotycznie nazwaną wycieczkę drezynową. Świadczy te dobrze o mobilności i pomysłowości aktywu klubu.
      Bez aktywu i jego zaangażowania nie ma dobrej pracy. Dlatego warto odnotować postępy w szkoleniu kadry przodownickiej, z której ponad połowa posiada uprawnienia w co najmniej dwóch dyscyplinach turystyki kwalifikowanej.
      Umożliwia to poszerzenie działalności poza ramy klubu. Bąbelki są ponownie wiodącym klubem w Oddziale. Realizujemy na zlecenie Oddziału turystykę szkolną, jesteśmy widoczni w imprezach zewnętrznych szczebla regionalnego i ogólnokrajowego, należymy do liczących się organizatorów ważnego dla regionu Rajdu Kaszubsko-Pomorskiego "Kluka".
      Jest oczywiste, że ta różnorodnośó propozycji oraz ofensywneść działania przyciąga nowych zwolenników i rozszerza krąg osób zainteresowanych naszym klubem.
      Jako bardzo cenną inicjatywę należy odnotować zaangażowanie do dokumentowania i promowania pracy klubu techniki internetowej.
      Rację ma Kol. Prezes, podkreślając z dumą w sprawozdaniu, że jest dobrze. To prawda, sprzyja temu ogólnie aktywna i pełna zapału atmosfera w klubie. Ważna jednak zdaniem Komisja Rewizyjnej jest właściwa koordynacja i nadanie tej spontaniczności określonych ram. I tu należy docenić rolę Zarządu Klubu. Posiedzenia Zarządu odbywały się systematycznie z wystarczającą częstotliwością i zawsze były, jak pokazuje dokumentacja starannie przygotowane od strony merytorycznej. Każdorazowo zwoływano je w oparciu o pisemne zawiadomienia, zawierające proponowany porządek spotkania. Ich przebieg, wolny od improwizacji dokumentowany był stosownymi protokołami, należycie oddającymi przyjęte postanowienia.
      Merytoryczny dobór tematów posiedzeń wynikał z uchwał Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, kalendarza imprez stałych i bieżących potrzeb tak programowych jak i organizacyjnych.
      Rola Zarządu nie ograniczała się jedynie do kierowania pracą klubu. Zdaniem Komisji Zarząd pozytywnie oddziaływał w zakresie aktywizowania członków klubu w bieżącym działaniu, a także co szczególnie ważne i godne odnotowania zdecydowanie reagował w przypadkach naruszenia przez uczestników zasad bezpieczeństwa i dyscypliny pedczas organizowanych w klubie imprez, nadając tym interwencjom rangę nadzwyczajną.
      I tylko szkoda, że swoją energię zamiast kierować na działalność programową. Zarząd a zwłaszcza Prezes w ostatniej fazie kadencji muszą angażować wysiłki w przedsięwzięcia związane z przygotowaniem klubu do funkcjonowania na wypadek ponownej utraty stałej siedziby.
      Jakie były rezultaty pozbawienia klubu własnego lokum, w związku z remontem budynku w połowie lat osiemdziesiątych, doskonale pamiętają starsi członkowie. Pamiętamy wszyscy z jakim wysiłkiem dźwigał się klub w latach dziewięćdziesiątych, aby osiągnąć dzisiejszy poziom. Doskonale wiemy, że tym razem w dobie powszechnej komercji nie znajdziemy już "bezinteresownych dobrych wujków gotowych bezpłatnie przygarnąć nas pod swój dach.
      Oby uruchomiona niedawno strona internetowa nie stała się niebawem jedyną własną bazą zasłużonego dla PTTK Wybrzeża KTP "Bąbelki" i oby nie była zapowiedzią przejścia działalności klubowej w fazę rzeczywistości wirtualnej. Oby tak się nie stało.
      Komisja jest zdania, że warto zrobić wszystko tak w klubie jak i na forum Oddziału PTTK, aby do tego nie doprowadzić. W każdym razie widzimy te jako jedne z najważniejszych zadań dla przyszły władz klubu w nowej kadencji.
      Reasumując Komisja Rewizyjna uważa, że działalność Zarządu Klubu w okresie minionej kadencji zasługuje na pozytywną ocenę i stawia niniejszym wniosek o udzielenie absolutorium zarówno Prezesowi jak i wszystkim pozostałym członkom ustępującego Zarządu.

Podpisy członków Komisji:

Jerzy Kłossowski
Czesław Mostowiak
Gabriela Lewińska

Gdańsk 24.02.2004 r.
Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki