zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 10. 02. 2004 r.


I. Zarząd Klubu

      W roku 2002 odbyły się 4 prawidłowo protokołowane przez sekretarza i (w pewnym okresie) przez prezesa zebrania Zarządu, zaś w 2003 roku 5 zebrań, a w 2004 jedno zebranie. Łącznie było ich 10. Skład Zarządu nie uległ zmianie podczas całej kadencji.
Oto frekwencja członków Zarządu na jego zebraniach:
 • Prezes Klubu: Ryszard Betcher, obecny na 10 zebraniach,
 • Wiceprezes ds. turystyki pieszej: Jerzy Kogutowski, obecny na 7 zebraniach,
 • Wiceprezes ds. turystyki kolarskiej: Andrzej Galikowski obecny na 8 zebraniach,
 • Sekretarz Zarządu: Stanisław Strojny, obecny na 8 zebraniach,
 • Skarbnik Klubu: Wiesław Pawłowski, obecny na 10 zebraniach,
 • Gospodarz Klubu: Wojciech Bejm, obecny na 9 zebraniach.
      Praca Zarządu Klubu w roku 2002 została szczegółowo opisana w sprawozdaniu za ten właśnie rok i przedstawiona została podczas Zebrania Sprawozdawczego Klubu, które odbyło się dn. 18. 02. 2003 r. (od tego czasu dostępna jest na stronie www.babelki.glt.pl)
      W trakcie kadencji Zarząd realizował między innymi zadania wynikające z uchwał ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu. Były to:
 1. Ustalenie i uzgodnienie z księgowością oraz władzami Oddziału wielkości subkonta klubowego w Oddziale. Zadanie wykonane w całym zakresie. Wszystko wskazuje na to, że jak na razie znów nie będzie z tym problemu, również z powodu działań podjętych przez Biuro Oddziału. Na koniec roku 2003 na subkoncie klubu w Oddziale Gdańskim PTTK znajduje się kwota 627,62 zł. Natomiast stan kasy klubowej wynosi 0 zł i 92 odznaki klubowe po 1zł każda oraz 108 odznak sprawnościowych w cenie po 1 zł.
 2. Powołano Komisję Kronikarską spośród klubowiczów w składzie: Agnieszka Koneczna i Stanisław Strojny. Z subkonta klubu zakupiono kronikę i flamastry. Niestety, jak wiadomo, Komisja nie wykazała się efektami swojej pracy mimo, iż była wielokrotnie upominana przez Zarząd. Podejmowano różne decyzje, aby temu zaradzić m.in. przydzielono Staszkowi pracę nad latami 2000 - 2002, Agnieszce zaś aktualności od początku 2003r. Jednak działalność kronikarska będzie możliwa, dopiero gdy objawi się w klubie osoba lub grupa, która bardzo będzie chciała pracować nad kroniką, a żadne uchwały Walnego Zebrania i Zarządu nic tu nie pomogą. Do tego czasu kroniką zajmować będzie się Staszek. Może mimo wszystko będą jakieś efekty.
  Ale częściowo sprawę kroniki przejęła w trakcie upływającej kadencji bardzo dobra strona internetowa www.babelki.glt.pl, którą administruje Wojtek Atczuk przy pomocy niektórych członków klubu.
 3. Prezes Klubu, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania złożył w 2002 roku pismo do Zarządu Oddziału na ręce Prezesa Stanisława Sikory wnioskujące o objęcie ubezpieczeniem OC Przodowników w Oddziale. Zawierało ono prośbę o podjęcie decyzji do czasu Zebrania Sprawozdawczego Klubu sprzed roku. Prezes ani Zarząd Oddziału jak dotąd nie udzielili odpowiedzi.
 4. Realizując uchwałę Walnego Zebrania Zarząd podczas XXXVII Zlotu Jesiennego "Złote Liście" w Sobieszewie przeprowadził referendum w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Klubu. Ogromna większość przeciwna była jakimkolwiek zmianom w tej kwestii. Zarząd postanowił wnioskować o nie poddawanie pod głosowanie zmiany nazwy klubu.
 5. W sprawie powołania Referatu Weryfikacyjnego KOT przy Klubie wiceprezes ds. turystyki kolarskiej przeprowadził rozmowy z przedstawicielem Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, z których wynika, że Klub Turystów Pieszych nie może mieć referatu odznaki kolarskiej. Mogą starać się o zatwierdzenie takiego referatu tylko komisje i kluby turystyki kolarskiej. Zarząd zwraca uwagę na to iż na kilka istniejących w kraju referatów KOT aż 2 znajdują się w woj. pomorskim, w tym jeden w Gdańsku, przy coraz aktywniejszej Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej działającej przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów. Zatem chęć posiadania przez "Bąbelki" referatu KOT nie wydaje się obecnie już aż tak potrzebna jak 2 lata temu.
 6. Realizując uchwałę Walnego Zebrania w sprawie uaktualnienia regulaminów klubowych Zarząd powołał komisję pod przewodnictwem Staszka Strojnego z członkami Jerzym Kogutowskim i Ryśkiem Betcherem. Jednak z powodu niedoczekania się jakichkolwiek działań Prezes wraz z Andrzejem Galikowskim zmuszeni byli przejąć inicjatywę. Po długich sporach i konsultacji z całym Zarządem na dzisiejszym Zebraniu przedstawiony zostaje do zatwierdzenia nowy Regulamin Klubowej Odznaki Sprawnościowej. Regulamin Odznaki Szlaku "Wzgórzami Trójmiasta" nie wymaga zmian za wyjątkiem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału zmiany w nazwie szlaku na "Trójmiejski". Statut Klubu ze względu na uchwałę ZG PTTK będzie musiał być znowelizowany w roku 2004 i z tego powodu zająć się tym będzie musiał Zarząd nowej kadencji.
Inne działania Zarządu:
 1. Uchwalono, że opłacone składki członkowskie PTTK są równoznaczne z opłaceniem składki klubowej.
 2. Postanowiono zrezygnować z organizowania Plenerowej Imprezy Wyskokowej Klubowych Obieżyświatów. Natomiast powrócono do tradycji Zlotów Wiosennych oraz wprowadzono imprezę "Ostatki".
 3. Gospodarz Klubu Wojciech Bejm porządkował i spisywał mienie klubowe. Najwięcej pracy miał przy katalogowaniu map klubowych w rulonach (1: 25 000).
 4. W celu uatrakcyjnienia imprez klubowych zespół Przodowników opracował Rajd na Raty, aby powrócić do tradycji współzawodnictwa o Puchar KTP "Bąbelki" dla drużyny mogącej poszczycić się najwyższą frekwencją.
 5. Podjęto decyzję o dofinansowaniu w całości udziału w Zlocie Wiosennym klubowiczom, którzy opłacili składkę członkowską PTTK za rok poprzedzający oraz udziału w Piosenkariach i Zlocie Jesiennym członkom, którzy opłacili składki członkowskie PTTK za bieżący rok.
II. Przyjęcia nowych klubowiczów, sprawy
    członkowskie i odznaczenia.


      W czasie 2-letniej kadencji przyjęto siedmioro nowych członków Klubu.

Na XXXVII Zlocie Wiosennym "Majowy Pstrąg" w Porzeczu członkami zostali:
 1. Iwona Zapolska - Downar "Hrabina" nr leg. 267
 2. Agnieszka Koneczna "Gwiazda" nr leg. 268
 3. Wojciech Atczuk "Adalbertus" nr leg. 269
Na XXXVII Zlocie Jesiennym "Złote Liście" w Sobieszewie członkami Klubu zostali:
 1. Adam Moczarski "Kurczak" nr leg. 270
 2. Dalia Kryczałło "Dalida" nr leg. 271
Kandydatury Wioletty Fedak już nie rozpatrywano. Na XXXVIII Zlocie Wiosennym w Wygoninie przyjęty został:
 1. Stanisław Rohde "Rower" nr leg. 272
Na XXXVIII Zlocie Jesiennym "Złote Liście" członkinią została:
 1. Ewa Jesipowicz "Ewa" nr leg. 273
      Za sukces można uznać fakt wyegzekwowania w 2002 r. po raz pierwszy od bardzo dawna, opłaty składki członkowskiej PTTK od wszystkich czynnych klubowiczów mimo niesprzyjającej temu, trwającej w całym Towarzystwie akcji wymiany legitymacji. W roku 2003 tylko jedna osoba spośród aktywnych członków klubu nie wniosła opłaty członkowskiej PTTK. Mimo tego wyjątku widać właściwe podejście klubowiczów do tej sprawy, zarówno tych nowych jaki i długoletnich. Składkę w Klubie opłacili również niektórzy kandydaci i nasi sympatycy. Nie zawsze tak się zdarzało i nie we wszystkich nawet silnych organizacyjnie klubach i kołach tak się dzieje. Zdyscyplinowanie w tej dziedzinie wróży dobrze "Bąbelkom".

      Na XXXVII Jesiennym Zlocie KTP "Bąbelki" Krzyśkowi Strojnemu, a na Zebraniu Sprawozdawczymy Wojciechowi Bejmowi zostały wręczone Odznaki "25 lat w PTTK", odznakę tą otrzymali w 2003 roku Barbara Strojna i Eugeniusz Szmit. Zaś na ostatnim Zlocie Jesiennym powróciliśmy do wręczania Odznaki Specjalnej KTP "Bąbelki" (K. Strojny - złota, J. Kogutowski i R. Betcher - brązowa). W czasie kadencji Zarząd zadbał, aby przyznane zostały członkom klubu Dyplomy Oddziału i Zarządu Głównego PTTK, oraz Złota Honorowa Odznaka PTTK, które jednak czekają na wręczenie podczas obchodów 45-lecia Klubu.

III. Działalność programowa

      W roku 2002, Klub zorganizował 67 imprez (najlepszy wynik od 1974 r.), natomiast W 2003 roku aż 75 imprez co stanowi drugi wynik w dziejach Klubu (lepszy był tylko jeden rok: 1969).
Liczba uczestników imprez organizowanych przez nasz Klub wyniosła w 2002 roku 1221 osób i wzrosła o 151 osób. To był najlepszy wynik od 1994 roku. Natomiast w 2003 roku na imprezach było 2242 osoby, o 1021 więcej niż w roku poprzednim (szósty wynik w historii klubu, a największy od 1974 roku). Aby obraz był jasny należy jednak wspomnieć, że w roku ubiegłym 906 osób, a w poprzedzającym 80 osób stanowili uczestnicy wycieczek szkolnych, dla których poprowadziliśmy imprezy na zlecenie Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej, po wyłączeniu się z działań jej dotychczasowych aktywnych działaczy. Wskazuje to na niezamierzone przejmowanie, siłą rzeczy, przez coraz mocniejszy Klub obowiązków Komisji. Ale nawet bez imprez dla młodzieży szkolnej zauważamy wyraźny wzrost ilości wycieczek i liczby uczestników, który obrazują liczby: 71 imprez z 1336 osobami w 2003r. Ukazują to w sposób klarowny odpowiednie wykresy na witrynie "statystyka" strony klubowej.
      Średnia liczba osób na imprezie klubowej przez pierwszy rok wzrosła z 17,54 do 18,22,a w drugim do 30,30. A bez imprez dla szkół wskaźniki wynoszą: 17,29 i 18,82. W czasie kadencji 25 tras prowadził Rysiek Betcher, 22 Agnieszka Koneczna, 18 Wiesiek Pawłowski, 17 Krzychu Strojny, 16 Stachu Strojny, 13 Jurek Kogutowski, 12 Andrzej Galikowski, 9 Wojtek Bejm, 5 Wojciech Atczuk. Ponadto po jednej lub dwie kilkunastu klubowiczów, sympatyków i kandydatów.
W 2002 r. 2/3 imprez stanowiły piesze nizinne, a prawie 1/3 rowerowe. W 2003 r. 3 piesze nizinne i prawie 1 rowerowe. Coraz większym procentem zaznaczają się spływy kajakowe (ostatnio 4 w roku) i imprezy narciarskie i piesze górskie.

Klub wystawiał w 2002 i 2003 r. drużyny lub przedstawicieli do udziału w imprezach poza regionem, w tym w centralnych, a także w imprezach ogólnopolskich i regionalnych w kraju jak np.:
 • OWRP "Warmia i Mazury" i "Wielkopolska", 20 i 15 osób co roku na 2 trasach.
 • Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, 2 x 1 osoba
 • Braniewska Wiosna, 8 i 16 osób
 • Braniewska Jesień, 7 i 7 osób
 • Sudecka Wiosna, 11 i 5 osób
 • Wrzesień w Sudetach, 4 osoby
 • Rajd Bialski, 4 osoby
 • Letnia Ogólnopolska InO "Skwar 2002", 5 osób
 • Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Kolarskiej Woj. Pomorskiego, 14 osób
 • Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Kolarskiej Woj. Pom. i Kuj-Pom., 5 i 3 osób
 • Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej woj. pomorskiego, 7 osób
 • Rajd Kaszubsko-Pomorski "KLUKA", 20 osób
 • "Harpagan 25" i "Harpagan 26", 8 i 2 osoby
 • Ponadto wiele osób uczestniczyło w sobotnich i niedzielnych wycieczkach zaprzyjaźnionych klubów trójmiejskich, głównie KTP "Trampy", KK "Wrzos" i w wielu innych imprezach. Dobrze układa się współpraca z klubami Oddziału Gdańskiego: KTK "Tendrzak", KTK "Przestrzeń", a także ze Studenckim Kołem Przewodników Turystycznych i KTP "Figa" z Braniewa. Znów stajemy się widoczni i znani w kraju
      Liczba spotkań klubowych wynosiła w poszczególnych latach kadencji 50 i 51. Uczestniczyło w nich łącznie 1038 i 1173 osoby, co dało średnią 20,76 i 23 osoby na spotkaniu.
      Uogólniając, jest to spokojny wzrost, jednak pod koniec kadencji utrzymujące się od pięciu lat stałe tempo wyraźnie przyspieszyło (i tak: w czwartym kwartale 2003 r. zorganizowaliśmy aż 29 imprez, podczas gdy w poprzednich latach było ich po kilkanaście).
      We współzawodnictwie klubów turystyki pieszej naszego województwa dwa razy zajęliśmy drugie miejsce po gdyńskim "Wrzosie", który zorganizował więcej wycieczek, a przed zaprzyjaźnionymi gdańskimi "Trampami". Członkowie i sympatyk Klubu wyznakowali 29 km szlaku "skarszewskiego" i 10 km "trójmiejskiego".

      Referat Weryfikacyjny OTP przy KTP "Bąbelki" dokonał w 2002 r. łącznie 167, zaś w 2003 r. 310 weryfikacji odznak.
      Udało nam się rozszerzyć zasięg informacji o klubie. Teraz nie tylko piątkowy "Głos Wybrzeża", Telegazeta TVG i nie tylko drukowany kalendarz imprez, ale i 3 strony internetowe, w tym jedna prowadzona przez Wojtka Atczuka poświęcona tylko "Bąbelkom", zamieszczają nasze aktualności i historię.

      Na uwagę zasługuje też szersze włączenie się klubowiczów (6 i 8 osób kadry) w organizację trzeciej i czwartej edycji Rajdu Kaszubsko - Pomorskiego "KLUKA", której komendantem jest Jerzy Kogutowski oraz duży udział w tej prestiżowej imprezie uczestników z KTP "Bąbelki". W pracę przy piątej KLUCE włączyły się następne osoby z Klubu.

      Po ośmiu latach przerwy Klub powrócił do tradycji "Piosenkariów", które przy bardzo dużej frekwencji odbyły się w Boroszewie, blisko miejsca gdzie zorganizowano je po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych, a w zeszłym roku w Drzewinie. Grali i śpiewali nam muzycy z zespołów Słodki Całus od Buby i Vergil van Troff, a także turyści z tczewskiego Klubu Wędrówki i Przygody "Tramp", Adam Niedorezo oraz Marcepan i Jola Gołaszewska.

      Po Kursie Przodowników Turystyki Pieszej i Kursie Przodowników Turystyki Kolarskiej przybyło nam wielu członków kadry PTTK. W roku 2003 aktywnych było 15 PTP, 10 PTKol., Przybył drugi PTG, mamy jeszcze po jednym PTKaj i PInO oraz 2 aktywnych Znakarzy Szl. Nizinnych i jednego Instruktora PZKaj. Pod tym względem dorównujemy już prawie "Bąblom" z lat sześćdziesiątych. Liczymy jeszcze na tegoroczny Kurs Przodownika Turystyki Kajakowej, a za rok znów na Kurs Przodownika Turystyki Pieszej.

      Można, stwierdzić, że "jest dobrze". Klub powraca do czasów największej swej świetności. Ludziom chce się działać. Zarząd ma wizję Klubu na przyszłość i realizował ją przez ostatnie 2 lata. Wiele, nakreślonych na początku kadencji, zadań wykonano, a już rodzą się nowe pomysły. Sięga się też do bogatej bąbelkowej tradycji. Oby tak dalej z Zarządem następnej kadencji.

      Jedyne ciemnie chmury jakie gromadzą się od niedawna nad Klubem to groźba ponownej utraty naszej siedziby i rozważana możliwość przeniesienia jej do sali konferencyjnej na I piętrze, gdzie odbywa się wiele spotkań, imprez i która często jest wynajmowana. Czym kończy się taka tułaczka, aż zbyt dobrze odczytać można w klubowej dokumentacji z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kilkanaście lat trwały starania, aby ją odzyskać. A przecież, gdy nie będziemy mieli własnej siedziby to w konsekwencji straci na tym ogromnie nie tylko Klub, ale i cała działalność programowa w Oddziale Gdańskim, której "Bąbelki" są najprężniejszym ośrodkiem turystyki kwalifikowanej przyciągającym inne środowiska i dzięki swojej kadrze wykonującym, jak na razie, dla niego potężną robotę. Ten problem stał się ostatnim z wielkich i rozpoczętych tematów obrad i wstępnych działań ustępującego Zarządu Klubu wobec Oddziału. Nowe władze Klubu od początku będą musiały się z tym zmierzyć.

      Serdecznie dziękuję wszystkim członkom ustępującego Zarządu za wkład pracy na rzecz Klubu. Szczególnie Wieśkowi za sumienne prowadzenie księgowości. Andrzejowi za rzetelne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki kolarskiej, Jurkowi za przygotowanie koszulek klubowych, Stachowi za przekazywanie nowym osobom w Zarządzie swego doświadczenia. Podobnie Wojtkowi za dzielenie się swoją wiedzą. Dziękuję wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Słowa uznania należą się Wojtkowi Atczukowi za stworzenie i ciągłe doskonalenie strony internetowej poświęconej Klubowi, Adamowi i Alinie za przygotowanie śpiewnika na XVI i XVII "Piosenkaria", Dorocie i Iwonie oraz Małgosi Herzog za zorganizowanie wróżb andrzejkowych, również Małgosi oraz Strusiowi i Wojtkowi za organizację Zlotów. Danusi za koordynację działań podczas wystawiania drużyn klubowych na Sudecką Wiosnę i Jesień, Tomkowi, Andrzejowi, Alinie, Krzychowi i Agnieszce za rozszerzanie naszej działalności kajakowej. Karolinie i Andrzejowi za tworzenie pięknych naklejek imprez klubowych. Prezesom zaprzyjaźnionych Klubów "Tendrzak" i "Przestrzeń" za udzieloną pomoc przy organizacji imprez specjalistycznych, zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom, co nabiera szczególnej wymowy w roku obchodów 45-lecia KTP "Bąbelki", za udział w imprezach i tworzenie wspaniałej klubowej atmosfery.

Po akceptacji przez Zarząd Klubu w dniu 29. 01. 2004r.

Prezes KTP "Bąbelki"
Ryszard Betcher
Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki