zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie
z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"
oraz pracy Zarządu Klubu
w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02. 2014 r.

I. Zarząd Klubu

Wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu w dniu 21 lutego 2012 roku Zarząd na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Daniel Nazaruk – prezes

 2. Tomasz Dunkelmann - wiceprezes ds. turystyki pieszej

 3. Ryszard Betcher - wiceprezes ds. turystyki kolarskiej

 4. Dariusz Wenta – sekretarz zarządu

 5. Jan Lewicki – skarbnik klubu

 6. Piotr Bojas – administrator strony

 7. Waldemar Jankowski – członek zarządu

W kadencji Zarząd odbył 7 protokołowanych zebrań, na których obecni byli:

 1. Daniel Nazaruk 100,0%

 2. Tomasz Dunkelmann 100,0%

 3. Ryszard Betcher 100,0%

 4. Dariusz Wenta 42,9%

 5. Jan Lewicki 85,8%

 6. Piotr Bojas 57,2%

 7. Waldemar Jankowski 85,8%

Ponadto w posiedzeniach aktywnie uczestniczył Honorowy Prezes Stanisław Strojny, w jednym posiedzeniu uczestniczyła Dorota Betcher. Oprócz protokołowanych zebrań niektórzy członkowie zarządu utrzymywali regularne kontakty podczas imprez klubowych, wtorkowych spotkań oraz poprzez kontakt elektroniczny.

Praca Zarządu Klubu w trakcie kadencji
Podczas zebrań Zarządu Klubu ustalono na początku kadencji podział zadań dla każdego z członków, uzgodniono także profil działalności klubu w obecnej kadencji, potwierdzono zasady dotyczące zatwierdzania wycieczek i imprez klubowych odbywających się w tym samym czasie, a także zasady dotyczące pierwszeństwa w przyjmowaniu na zloty, ewidencji imprez klubowych oraz zatwierdzania rajdów na raty. Na wniosek prezesa zrezygnowano z obowiązku organizacji wycieczki niedzielnej co tydzień na rzecz organizacji imprezy w ciągu weekendu. Utrzymano wszystkie cykliczne imprezy klubowe tj. Zloty Wiosenny i Jesienny, Wyrypę i Rowerypę, Piosenkaria, Przednówek Rowerowy, Rozpoczęcie i Zakończenie Sezonu Rowerowego, Wycieczki nocne na Powitanie Wiosny i Zakończenie Lata, Wigilie klubowe oraz Sylwester na Kaszubach.

Utrzymano prowadzenie strony internetowej pod dotychczasowym adresem. Opłaty związane z utrzymaniem domeny, na bieżąco były opłacone ze środków naszego subkonta w Oddziale.
Skarbnik Klubu prowadził naszą księgowość, zbierał składki i wpłacał je do kasy w biurze, dbał o prawidłowy podział składki związany z częścią należną Klubowi. Regularnie ustalał saldo z księgowością Oddziału Gdańskiego PTTK oraz przedstawiał zestawienia, rozliczenia i inne dane podczas zebrań Zarządowi Klubu. Obecny stan konta klubowego wynosi 1363,50 złotych, saldo zostało uzgodnione w dniu 03 lutego 2014 roku, a szczegółowe dane przekazane na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu.

W pracach zarządu już od początku kadencji brakowało sekretarza. Faktyczny brak osoby na tej funkcji można było zauważyć podczas prac zarządu klubu. Sześć z siedmiu posiedzeń zarządu musiały protokołować inni członkowie zarządu lub prosiliśmy osoby z poza zarządu. W tej kadencji po raz pierwszy od dawna sekretarz zaniedbał prowadzenie papierowej ewidencji wycieczek pieszych która była prowadzona od początków istnienia klubu. Z powodu jego braku nie zrealizowano zaktualizowania listy teleadresowej członków KTP ,,Bąbelki”. Również sprawozdania roczne TKK oraz wszelka korespondencja spadła na ręce Prezesa i Skarbnika.
Ukończono Rajd na raty ,,Na Kolejowym Szlaku” przygotowany przez Daniela Nazaruk oraz Rajd na Raty ,,Przez leśne ostępy” który przygotował wiceprezes ds. turystyki pieszej Tomasz Dunkelmann, powrócono do współ rywalizacji na rajdzie w celu zwiększenia zainteresowania imprezą co jednak nie przyniosło oczekiwanych efektów. Kolejny Rajd na Raty ,,Dwory i Pałace Pomorza” przygotowany również przez Tomka Dunkelmanna jest otoczony sporym zainteresowaniem, zrezygnowano ponownie z współ rywalizacji.

Dzięki zaangażowaniu wiceprezesa ds. turystyki kolarskiej ożywiono turystykę rowerową w klubie. Wzrosła wysokość imprez w tej dziedzinie.
Ustalano każdorazowo programy zlotów klubowych. Na Zlotach pojawiły się także dodatkowe spotkania programowe na drugi dzień Zlotów. Podczas spotkań rozmawiano na temat działalności klubu i ustalano wspólne cele.

Wiceprezesi dbali o to aby w kalendarzu imprez nie brakowało wycieczek. Każdy z nich sumiennie zajmował się swoimi dyscyplinami. Problem stanowi brak sporej ilości chętnych prowadzących co sprawia że większość imprez prowadzą te same osoby. Zanotowano również znaczny spadek kilometraży w skali roku chociaż zachowano podobną liczbę wycieczek.
W obecnej kadencji załatwiono dwie szafki klubowe wyłącznie do dyspozycji Klubu znajdującą się w sali klubowej w oddziale. Zakupiono koszulki oraz naszywki klubowe.

Na początku kadencji zgodnie z jednym wniosków z Walnego Zebrania podjęto próby ożywienia życia klubowego we wtorki. Przed pół roku dzięki zaangażowaniu głównie dwóch osób Tomka i Janka we wtorki oglądano filmy turystyczno- krajoznawcze będące ciekawymi prelekcjami dotyczącymi uprawianej turystyki. Jednakże frekwencja na spotkaniach nie wzrastała. Dlatego na posiedzeniu zarządu w listopadzie 2013 roku zarządu klubu zdecydował, że spotkania klubowe będą odbywać się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Rozpoczęto przygotowania do obchodów Jubileuszu 55-lecia KTP ,,Bąbelki” który przypada w roku bieżącym. Na ten cel do dnia dzisiejszego uzyskano 1000 złotych dotacji do Odznak Zlotowych z Oddziału Gdańskiego, pieniądze te zarząd przekaże w momencie zakupu metalowych odznak Jubileuszowych. Ponadto wstępnie ustalono, że Obchody odbyły by się w Gdańsku tak aby również dawni członkowie klubu mogli w nich uczestniczyć. Proponowane miejsce to sala weselna na Ogródkach Działkowych znajdujących się w Gdańsku Przymorzu. Dodatkowo przygotowano by specjalnie Zlot Jesienny który miałby uroczystą oprawę. Aby było o nas głośno w tym roku także na szczeblu krajowym grupa klubowiczów zaangażowała się w organizację 55 OWRP na Pomorzu. Impreza ta również ma na celu pokazanie naszego Święta.

W tej kadencji odbyły się również robocze spotkania mające na celu dopracowanie terminarza imprez wielodniowych. Tak aby zarówno osoby organizujące i uczestnicy byli zadowoleni i nie dochodziło do nieporozumień. Spotkania odniosły pozytywny skutek.


Przyjęcia nowych członków klubu:
W czasie tej kadencji Zarząd na swoich zebraniach rozważał kandydatury, co skutkowało przyjęciem sześciorga nowych członków Klubu.


Podczas XLVII Zlotu Wiosennego 2012 w Lisówku członkinią klubu została:
1. Jolanta Marchewicz nr leg. 322

Podczas XLVII Zlotu Jesiennego 2012 w Chmielnie klubowiczami zostały:
1. Maria Stankiewicz nr leg. 323
2. Janina Kapłan nr leg. 324

Podczas XLVIII Zlotu Wiosennego 2013 w Mikoszewie klubowiczami zostali:

1.Ryszard Wojtecki nr leg 325

2.Wojciech Wiesner nr leg 326


Podczas XLVIII Zlotu Jesiennego 2013 w Mirachowie członkinią klubu została:

1. Alina Pela nr leg 327


W trakcie kadencji Zarząd Klubu rozpatrzył wnioski i przyznał na zlotach Wiosennym i Jesiennym Specjalne Odznaki Sprawnościowe w stopniu srebrnym dla Tomasza Liśkiewicza, Grzegorza Oskarbskiego, Daniela Nazaruk zaś w stopniu brązowym Janowi Lewickiemu, Adamowi Moczarskiemu, Iwonie Lewcio, Waldemarowi Jankowskiemu, Dorocie Betcher.

II. Sprawy finansowe i członkowskie

W tej kadencji zarząd nie wprowadził dodatkowej składki klubowej. Finanse klubu mają się dobrze, pomimo sporych wydatków na koncie klubu w chwili obecnej znajduje się 1363 złote i 50 groszy.

Liczby członków KTP Bąbelki z opłaconą składką do PTTK

Rok kalendarzowy

Ilość opłaconych składek

2012

63

2013

63

Należy dodać że niektórzy członkowie klubu opłacali składki poza Oddziałem Gdańskim PTTK, mają oni zachowane prawo głosu w klubie, jednakże 50% wpłaconej składki nie przechodzi na nasze subkonto.

III. Działalność programowa Klubu


Rok

Ilość imprez (suma)

Ilość Uczestników (suma)

Ilość wycieczek pieszych

Ilość wycieczek rowerowych

Ilość InO

Ilość wycieczek narciarskich

Uwagi

2012

94

1863

62+3

26

2

5


2013

83

1851

68+3*

20

3

9


2014*

10

309

10

2

-

2


*w roku 2014 podany stan jest do dnia dzisiejszego tj. 18.02.2014 roku

*druga cyfra w wycieczkach pieszych stanowi wycieczki górskie


Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych imprez oraz porównanie z latami ubiegłymi można zobaczyć na stronie klubowej w działach Klub w Liczbach, Zrealizowane oraz Relacje.


IV. Zloty Klubowe kadencji 2012-2014


XLVII Zlot Wiosenny 2012 w Lisówku

XLVII Zlotu Jesienny 2012 w Chmielnie

XLVIII Zlotu Wiosenny 2013 w Mikoszewie

XLVIII Zlotu Jesienny 2013 w Mirachowie


Frekwencja Członków Zarządu na Zlotach KTP Bąbelki

 1. Daniel Nazaruk 100,0%

 2. Tomasz Dunkelmann 100,0%

 3. Ryszard Betcher 75,0%

 4. Dariusz Wenta 0,0%

 5. Jan Lewicki 75,0%

 6. Piotr Bojas 50,0%

 7. Waldemar Jankowski 25,0%

V. Podziękowania
Serdecznie dziękuję tym członkom Zarządu, którzy wkładali ogrom serca w pracę społeczną na rzecz klubu, dziękuję członkom klubu pełniącym wiele różnych funkcji w PTTK na wszystkich szczeblach działalności.

Dziękuję również wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Szczególne słowa uznania kieruję:

 • Tomkowi Dunkelmannowi za aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki pieszej oraz moderatora działu relacji na klubowej witrynie internetowej.

 • Ryszardowi Betcherowi za aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki kolarskiej oraz organizację Marszy na Orientację Bąbel, które cieszą się dużą popularnością.

 • Janowi Lewickiemu za wzorowe pełnienie trudnych obowiązków skarbnika.

 • Piotrowi Bojasowi za tworzenie i administrowanie naszej klubowej strony.

 • Mariuszowi Poświątnemu za dalsze kierowanie i organizację cenionych w wielu środowiskach turystycznych z całej Polski spotkań muzycznych „Piosenkaria” organizowanych przez KTP „Bąbelki”.

 • Waldkowi Jankowskiemu za promowanie systemu odznak PTTK wśród naszych członków klubu, wkład w organizację wielodniowych imprez krajoznawczo- pieszych oraz pełnieniu wielu obowiązków sekretarza klubu.

 • Grzegorzowi Oskarbskiemu za trud organizacji wielodniowych obozów zagranicznych i krajowych.


Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach, wycieczkach niedzielnych.

Dziękuję również wszystkim członkom klubu zaangażowanym w organizację 56 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej Gdańsk 2013, a w szczególności Janowi Lewickiemu.
Dziękuję także Koleżankom i Kolegom działającym w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na wszystkich jego szczeblach, dzięki tej pracy dla dobra naszego Towarzystwa, pokazując własne zaangażowanie promujemy nasz klub i nabieramy wielu doświadczeń przydatnych do naszej działalności.

Daniel Nazaruk
Prezes Zarządu KTP Bąbelki kadencji 2012-2014
Gdańsk, 18 lutego 2014 rokuRegulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki