zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie
KOMISJI REWIZYJNEJ KTP BABLEKI GDAŃSK
ZA OKRES XI.2007 - II.2012

Działając na podstawie § 22 ust. 6 pkt 3 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki zgodnie z którym do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla członków klubu, w związku z upływem kadencji Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej za okres XI.2007-II.2012, niniejszym oświadczamy co następuje:

Wybrana podczas poprzedniego Walnego Zebrania Klubu w roku 2007 Komisja Rewizyjna przepracowała cały okres kadencji z w pełnym, niezmienionym składzie. Podczas pierwszego spotkania Komisji ustalono, iż Przewodniczącym zostanie Piotr Żywicki, natomiast członkami Komisji Magdalena Hempel oraz Jakub Kaczyński. W tym zakresie nie zaszły również żadne zmiany.

Zgodnie z § 22 ust. 2 regulaminu zebrania komisji były zwoływane przez przewodniczącego raz w roku. Komisja kontaktowała się w sprawach klubowych również meilowo i telefonicznie. Na bieżąco analizowała całokształt działalności Klubu oraz Zarządu Klubu, ze szczególnym uwzględnienie gospodarki finansowej, nie mając co do tego większych zastrzeżeń.

Jedyną interwencją ze strony Komisji Rewizyjnej było złożenie w roku 2009 zapytania do zarządu klubu z prośbą o wyjaśnienie nie wykonania zobowiązania ciążącego na zarządzie, a polegającego na zwołaniu po upływie 2 lat Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczego.
Po udzieleniu pisemnych wyjaśnień ze strony Zarządu, Komisja postanowiła uznać je za wystarczające z zaleceniem stosowania innej formy zwoływania Zebrań Sprawozdawczych w przyszłości. Więcej żadnych innych indywidualnych wniosków czy interwencji nie odnotowano.

Powyższe jednak nie oznacza, iż mając na uwadze całą minioną kadencję oraz działalność Zarządu Klubu oraz samego Klubu, tj. jego wszystkich członków nie sposób nie zwrócić uwagi na okoliczności, jakie poniżej skrótowo jako odrębne punkty, Komisja Rewizyjna przedstawia:

1. Sprawy finansowe, kasa i księgowość (XI.2007-II.2012)

Przez okres całej kadencji funkcje skarbnika klubu, prowadzącego księgowość i finanse pełnił kol. Dariusz Wenta.
Stan kasy na początku kadencji czyli w XI.2007r. wynosił plus 7,51 zł.
Kadencja została zakończona saldem kasowym wynoszącym plus 1335,02 zł (stan na koniec 2011r.)
Przychody gotówkowe to wpływy ze składek – 50% składki członkowskiej trafiało na konto Klubu. W latach 2008-2011 było to w sumie 2647,00zł
Zaksięgowane wydatki obejmowały:
50-lecie Klubu, znaczki rajdowe i zlotowe, opłaty związane ze stroną internetową, wieniec oraz INO. W sumie wyniosły 1319,49zł. i były uzasadnione.
Dokumentacja księgowa prowadzona była prawidłowo.
Przychody i rozchody dokumentowane i gromadzone były na subkoncie w Oddziale.
W wyniku zamieszania na subkontach skarbnik klubowy długo i konsekwentnie wyjaśniał stan kasy, aż doprowadził do potwierdzenia zgodnie z dokumentacją klubową.
Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń co do merytorycznej strony prowadzenia dowodów finansowo- księgowych. Jedyna uwaga dotyczy przejrzystości gromadzenia i przechowywania dokumentacji, co ułatwia dotarcie do poszukiwanych dokumentów.

Ewidencja metalowych znaczków klubowych oraz odznak sprawnościowych zgodna jest ze stanem faktycznym. Na dzień dzisiejszy klub posiada:
39 szt. znaczków klubowych i 100 szt. odznak sprawnościowych.
Zgodnie z uchwałą Zarządu wręczane są one podczas zlotów klubowych.
Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Innego majątku klub nie posiada.

2. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 18 ust. 1 Regulaminu Klubu „Zebrania Zarządu powinny odbywać się 4 razy w roku. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane”.
Po analizie dokumentacji związanej z odbywającymi się zebraniami zarządu Komisja wskazuje, iż wyżej przywołane postanowienia Regulaminu nie zostały spełnione.
W roku 2008 odbyło się 1 zebranie, w roku 2009 - 1 zebranie, , w roku 2010 - 2 zebrania, a w roku 2011 – 3 zebrania. Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż zebrania zarządu nie odbywały się w pełnych składach.

W tym miejscu Komisja Rewizyjna zauważa, iż w jej ocenie powyższa sytuacja wydaje się być częściowo usprawiedliwiona. Mamy bowiem świadomość z różnego rodzaju nieformalnych spotkań czy też rozmów telefonicznych albo informacji przekazywanych za pomocą internetu.

Nadto zwracamy uwagę, iż zdaniem Komisji to nie tylko uchwały, ale całe zebranie Zarządu powinno być protokołowane w formie pisemnej, a załącznikiem do niego powinna być lista obecności. Dopiero takie dokumenty dają teoretycznie pełną wiedzę na temat działalności Zarządu, a także Klubu.

W związku z powyższym, celem dostosowania Regulaminu do sytuacji faktycznej oraz w oparciu o świadomość jakie możliwości daje współczesna technika, Komisja Rewizyjna proponuje zmianę § 18 ust. 1 Regulaminu i nadanie mu następującej treści: „Zebrania Zarządu powinny odbywać się minimum 2 razy w roku i powinny być protokołowane. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności członków Zarządu obecnych na zebraniu”.

3. Podczas trwania minionej Kadencji w 2009 roku Klub obchodził swoje 50 lecie.
O samych obchodach na pewno wiele miejsca znalazło się z sprawozdaniu Zarządu Klubu, natomiast Komisja Rewizyjna pragnie zwrócić uwagę jedynie na następujące okoliczności.
- w ocenie Komisji to wydarzenie nie zostało w pełni spożytkowane, a przecież dawało więcej możliwości jego wykorzystania. Za niecelowe uważamy jakiekolwiek personalne odnoszenie się w tej kwestii, niemniej jednak wyraźnie widać tutaj było dwa negatywne aspekty:
brak współpracy między komitetem organizacyjnym a Zarządem Klubu,
oraz zbyt opieszałe przystąpienie do planowania i realizacji zadania
- z kolei duże słowa uznania należą się za inaugurację rocznicy Klubu oraz całokształt uroczystości jakie odbyły się w Dworze Artusa. Nie każdy klub turystyczny mógł dostąpić takiego zaszczytu.
Na uwagę zasługuje również oryginalny pomysł polegający na ustawieniu w Gołębiewie, pamiątkowego Głazu Bąbelków. Nie każdy klub może wystawić sobie taki „pomnik”. Dzięki tej niebanalnej inicjatywie KTP Bąbelki na pewno będzie bardziej rozpoznawalny wśród mieszkańców trójmiasta. Warto nadmienić iż koło naszego głazu spotykamy się już tradycyjnie podczas wyrypy, czy klubowej Wigilii. Celowo też został odpowiednio zmodyfikowany przebieg żółtego szlaku, aby przechodził obok pomnika. Na polanie organizowane są spotkania mniejszych i większych grup turystów (nie tylko naszego Klubu), podczas różnych wycieczek pieszych, rowerowych i narciarskich. Głaz stał się również tematem przewodnim jednej ze skrzynek w zabawie geocaching na stronie www.opencaching.pl.

4. Kolejnym tematem, na jaki komisja zwraca uwagę jest praca kadry programowej Klubu. Pomimo tego, że Klub może pochwalić się szeroką i aktywną kadrą, właściwie prawie we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, informacje o ich działalności z niezrozumiałych dla Komisji względów nie były przekazywane do Oddziału Gdańskiego. Brak jest na ten temat jakiejkolwiek adnotacji w protokołach zarządu Klubu. Skutkuje to m.in. brakiem corocznych podziękowań, wyróżnień i odznaczeń dla naszej kadry.

5. Podczas wyboru kandydatów na walne zebranie Oddziału, zwracamy uwagę na staranność przy ich wyborze, jak również uświadomienie im czego się podejmują, jakie uprawnienia i obowiązki na nich spoczywają, a także jakie są wobec nich oczekiwania.

6. Kończąc, pragniemy natomiast z całą stanowczością podkreślić, iż najistotniejsze w pracy Klubu jest to, że pomimo ciągłych zmian, nieustannego braku czasu, itp.
Klub wciąż na szeroką skalę realizuje swoje zadania statutowe. Wykazuje aktywność poprzez organizację imprez w wielu dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, biorąc również udział w wielu imprezach organizowanych przez inne środowiska., Klubowi Przodownicy regularnie prowadzą wycieczki piesze, rowerowe, a także narciarskie i kajakowe. Organizują wyjazdy w góry, a nawet po za granice kraju.
Regularnie jest organizowana wyrypa, rowerowyrypa i piosenkaria. Przez Klub są weryfikowane odznaki turystyki kwalifikowanej. Zgodnie z regulaminem, sukcesywnie są przyjmowani nowi klubowicze.
Podkreślić należy również bardzo istotną sprawę jaką jest istnienie oraz prawidłowe funkcjonowanie internetowej strony klubowej, która stała się niewątpliwie podstawowym źródłem wiedzy i komunikacji między członkami Klubu. Ma również kapitalne znaczenie propagandowe dla naszego Klubu. I dlatego też należy dochować najwyższej staranności, aby przez cały czas zapewnić stosowne fundusze na opłacenie niezbędnych kosztów, związanych z jej funkcjonowaniem, jak również zapewnić kontakt z osobami, które będą potrafiły szybko i sprawnie reagować w przypadku jakichkolwiek usterek czy nieprawidłowości w działaniu naszej strony .

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z § 22 ust. 6 pkt 3 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki, wnosimy o udzielenie absolutorium zarządowi klubu za minioną kadencję, poprzez głosowanie nad tym wnioskiem łącznie dla wszystkich jego członków.
 

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki