zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
Regulamin strony internetowej
Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"
Część ogólna

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona, o wykupionej przez klub domenie www.babelki.pl oraz hostingu, jest własnością Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" w Gdańsku, zaś materiały w niej zawarte są własnością ich autorów.
 2. Wszystkie osoby pracujące przy stronie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wykonanych przez siebie elementów i pozostają ich autorami. Dotyczy to wszystkich podstron i zawartych na nich materiałów.
 3. Z momentem przekazania swoich prac na potrzeby strony klubowej, autorzy wyrażają zgodę na ich publikowanie na tej stronie (bez wnoszenia opłat ze strony klubu) i nie będą w przyszłości takich opłat żądać, ani nie wycofają zgody na publikację.
 4. Klub zobowiązuje się do nie przekazywania materiałów osobom trzecim oraz nie usuwania znaków autorskich. Umożliwi jednak kontakt osób zainteresowanych z autorami.

II. Zespół redakcyjny strony klubowej

 1. Zespół redakcyjny działa wg schematu organizacyjnego:
  1. Administrator i prezes klubu (administrator 2) zarządzają całością strony. Z uwagi na początek istnienia nowej wersji strony, dokonanego wyboru wykonawcy oraz ze względu na wszelkie niebezpieczeństwa z tym związane, funkcję administratora otrzymuje na okres dwóch pierwszych lat autor i wykonawca projektu oraz kodu strony.
  2. Redaktorzy podstron zarządzają poszczególnymi działami, jednak nie w sprzeczności z ogólnym wyglądem strony oraz w uzgodnieniu z administratorami strony.
 2. Zespół redakcyjny jest wymieniony na stronie klubowej w miejscu "O stronie".
 3. Od wszystkich członków zespołu redakcyjnego klub oczekuje dobrej współpracy. Każdy z redaktorów zobowiązany jest do przekazywania informacji o błędnym działaniu strony zainteresowanym redaktorom oraz administratorom, a także proszony jest o pomoc innym redaktorom w rozwiązaniu zaistniałych problemów, gdyby ich wiedza nie okazała się wystarczająca.
 4. W przypadku nie wywiązywania się redaktora działu z powierzonych obowiązków lub rezygnacji z pełnienia funkcji administratorzy mają obowiązek przekazania działu lub robót innej osobie albo przejęcia tych zadań.
 5. W wypadku rażących działań na szkodę klubu administrator może poprosić Zarząd Klubu o odwołanie członka zespołu redakcyjnego strony.

Treści na stronie

III. Ogólne zasady co do materiałów na stronie

 1. Wszelkie materiały dotyczące strony powinny być udostępnione dla administratorów w celu archiwizacji i w miarę możliwości znajdować się na wykupionym przez klub do tego celu serwerze.
 2. Administratorzy mają obowiązek wykonać lub zadbać o wykonanie kopii strony raz na 2 tygodnie.
 3. Administratorzy mają obowiązek dbać o ciągłość działania strony, redaktorzy zaś o poprawność i staranność wykonania swoich części kodu.
 4. Cała kadra klubowa ma obowiązek dostosować swoje działanie do ogólnie przyjętych standardów w ramach strony (spójny wygląd, czcionka, kolorystyka, rozmiary itp.)
 5. Każdy z redaktorów jest zobowiązany przed klubem do zachowania poprawności użytych na swojej stronie materiałów (prawa autorskie itp.).
 6. Nowo wybrani redaktorzy oraz kolejni administratorzy powinni uszanować dorobek stworzony przez poprzedników oraz mają obowiązek, jeśli jest możliwe ustalenie, zaznaczyć autora, o ile ten nie zabroni tego.
 7. Ogólne zasady techniczne funkcjonowania strony dla wykonawców znajdują się załączniku numer 1.

IV. Wycieczki

 1. Klubowi przodownicy PTTK wpisują w odpowiednim formularzu propozycje imprez, które zamierzają prowadzić. Wskazane jest, by odbywało się to najpóźniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i zawierało wszystkie niezbędne informacje.
 2. Dopiero, gdy dana impreza zostanie zatwierdzona przez prezesa i ukaże się w dziale wycieczek planowanych może być reklamowana na forum.
 3. Instrukcje zachowań w formularzach planowanych wycieczek znajdują się w załączniku numer 2.

V. Relacje

 1. Relacje z imprez klubowych wykonywane są dla klubu w celu prezentacji jego działalności i w momencie przekazania ich na serwer przez autora, klub nabywa prawo do ich wykorzystania.
 2. Relacje na stronie klubowej są pracą autorską osoby, która się pod nimi podpisała i nie mogą być zmieniane poza korektą błędów i zmianą czcionki oraz kolorystyki na jednolitą z pozostałą częścią strony. W wyjątkowych przypadkach możliwe są także inne zmiany, ale dokonane, o ile to możliwe, za zgodą autora lub ze szczególną starannością, aby nie zatrzeć zamysłu autora.
 3. Odpowiedzialnym za dział jest wybrany redaktor i ma on za zadanie dbać o spójność danych dostarczanych przez osoby wykonujące relacje, poprawianie błędów i wyjaśnianie nieścisłości.
 4. Zaleca się, aby relacja z jednodniowej trasy imprezy klubowej nie miała więcej niż 20 zdjęć.
 5. Zaleca się, aby minimalną liczbą ukazujących się relacji były dwie na miesiąc.
 6. Redaktor działu relacji odpowiedzialny jest też za zamieszczanie skrótów relacji na stronie głównej.
 7. Zaleca się, aby minimalną liczbą tych nowości-skrótów były dwie na miesiąc.
 8. Wskazane jest aby fotografie ukazywały charakter imprezy i nie powtarzały tego samego tematu. Aby były to najciekawsze zdjęcia, ale jednocześnie nie stawiały nikogo oraz klubu w złym świetle. Z kolei osoby uwiecznione na zdjęciach proszone są również o wykazywanie pewnego dystansu do swojego wizerunku.

VI. Prawa autorów

 1. Zdjęcia, filmy, muzyka i inne materiały:
  1. Wyszczególnienie nazwisk autorów materiałów jest w pełni zasadne w przypadkach relacji lub przedstawienia konkretnych wydarzeń.
  2. Materiały, które mają być wykorzystywane jako tła, banery, migawki z życia klubu lub przetwarzane jako ikony itp. nie muszą być podpisywane. Jednak zaleca się, o ile to możliwe, aby redaktorzy lub administratorzy i starali się znaleźć możliwość wskazania na stronie autorstwa materiałów.
  3. Materiały wykorzystywane jako tła, banery, migawki z życia klubu lub przetwarzane jako ikony itp. mogą być pobierane przez redakcję strony z relacji i innych prac tych osób, które nie zastrzegły sobie tego i przenoszone w inne miejsce strony klubowej. Zaleca się, aby redaktorzy lub administratorzy, o ile to możliwe, uzgodnili z autorem tej relacji lub danej pracy inne wykorzystanie jego zdjęć i materiałów.
  4. Klubowicze, sympatycy i uczestnicy wycieczek mają prawo poprosić o usunięcie zdjęcia, nawet nie będąc ich autorem, jeśli jest na nich ich wizerunek, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem norm prawnych dotyczących wizerunków grupowych.
 2. Relacje i dodatkowe strony z informacjami o wycieczkach:
  1. Przodownicy chcący zaznaczyć swoją wycieczkę w relacjach klubowych mogą sami po zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania strony przesłać gotową relację lub korzystając z pomocy redaktorów wykonać taką. Wygląd relacji i treść jest dowolna, jednak nie może odbiegać od kolorystyki i używanej na stronie czcionki oraz podlega weryfikacji i akceptacji redaktora działu relacji oraz administracji. Dopuszcza się możliwość wykonania relacji przez inne osoby niż przodownicy.
  2. W wyjątkowych wypadkach (np. nieklubowa wycieczka, impreza ogólnopolska itp.) możliwe jest umieszczenie w indeksie relacji linku do zewnętrznej relacji, nawet w ostateczności niespójnej pod względem wyglądu z całą stroną. Co za tym idzie klub nie będzie posiadał odpowiedzialności za materiały tam umieszczone, ani także żadnych praw do nich. I nie będzie mógł wykorzystywać jej części do banerów, migawek z życia klubu itp.
  3. Dotychczasowe relacje dotyczące wydarzeń klubowych (od początku istnienia klubu aż do roku 2006 włącznie), co do których nie były wniesione zastrzeżenia przez ich autorów zostają umieszczone w indeksie relacji na zasadach jak w podpunkcie b). Jednak klub posiada pełne prawa do ich publikacji i może wykorzystywać materiały w nich zawarte jako migawki, banery, tła itp. z zaleceniami jak w p.1 pp. c) oraz d). Redaktor działu relacji jest za nie odpowiedzialny jak za wszystkie klubowe.
  4. Dotychczasowe relacje dotyczące wydarzeń klubowych, co do których autorzy nie udostępnili praw autorskich klubowi mogą być umieszczane w indeksie na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem tego, że klub nie posiada odpowiedzialności za materiały tam umieszczone, ani także żadnych praw do nich. I nie będzie mógł wykorzystywać ich części do banerów, migawek z życia klubu itp.
  5. Podobnie klub nie posiada praw do stron umieszczanych przez przodowników pod linkiem "więcej>>>" w dziale wycieczek planowanych, dziale odznak czy informacjach "z życia klubu" na stronie głównej o ile nie zostaną zainstalowane na wykupionym przez klub miejscu na serwerze.
  6. Możliwym jest skorzystanie przez przodownika z zaleceń i utworzenie takiej strony oraz zgłoszenie redaktorowi umieszczenia na klubowym miejscu, na serwerze. Jeśli wiedza przodownika jest niewystarczająca, może on poprosić o pomoc odpowiedzialnego redaktora.
  7. O ile są to strony wykonywane przez członków, kandydatów i sympatyków klubu to zalecanym jest, aby nie odbiegały od kolorystyki i używanej na stronie czcionki niezależnie od tego czy są umieszczone na wykupionym przez klub miejscu na serwerze czy też nie.
  8. System oznaczeń zastrzeżonych podstron i materiałów znajduje się w załączniku numer 3.

Zakończenie

VII. Czas wejścia w życie regulaminu strony klubowej www.babelki.pl

Zarząd klubu zatwierdził niniejszy regulamin dnia 11 stycznia 2007 r. i od tego momentu obowiązuje.

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki