zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafyREGULAMIN
Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" przy Oddziale Gdańskim PTTK (zwany dalej Regulaminem)

1. Część ogólna

§ 1

  1. Klub Turystów Pieszych "BĄBELKI" (zwany dalej Klubem) jest dobrowolnym zrzeszeniem turystów czynnie uprawiających turystykę, pragnących znaleźć urzeczywistnienie swoich celów we wspólnych wycieczkach i koleżeńskim zorganizowanym współżyciu.
  2. Dla pełnego uzyskania powyższych celów, we wzajemnych relacjach między członkami Klubu, nie odgrywają żadnej roli ani zajmowane przez nich stanowiska społeczne i zawodowe, ani wiek, ani wykształcenie. Natomiast zalety znamionujące dobrego turystę i kolegę stawiane są na pierwszym miejscu.
  3. Do Klubu mogą należeć wyłącznie członkowie PTTK.

§ 2

  1. Klub Turystów Pieszych "BĄBELKI" jest jednostką organizacyjną PTTK Oddział Gdański powołaną do organizowania i prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na podstawie § 35 ust. 3 Statutu PTTK Oddział Gdański.
  2. Zasadniczą dyscypliną turystyczną organizowaną przez Klub jest turystyka piesza, jednakże inne rodzaje turystyki uprawiane przez członków Klubu są traktowane na równi z tą dyscypliną.

§ 3

  1. Zasady i cel działalności Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" są określone w jego wewnętrznym Regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie członków Klubu i zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału.
  2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza się uchwałą Walnego Zebrania członków Klubu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
  3. Postanowienia Regulaminu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Statucie Oddziału PTTK i muszą być interpretowane na ich podstawie.

§ 4

  1. Klub posiada własną odznakę organizacyjną, specjalną odznakę sprawnościową, logo Klubu, wyróżniające barwy (niebieską, zieloną i żółtą), zawołanie (okrzyk), uroczysty proporzec oraz hymn ustalone przez Walne Zebranie (załącznik nr 1 Regulaminu).
  2. Klub korzysta bezpłatnie z lokalu znajdującego się w siedzibie Oddziału Gdańskiego PTTK w sposób umożliwiający programową działalność klubową oraz z pomocy w pracy kancelaryjnej.

   

  2. Zadania i środki działania Klubu.

§ 5

Do zadań Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" należy:

  1. propagowanie i uprawianie turystyki oraz krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego,
  2. organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystycznych ogólnodostępnych,
  3. organizowanie na zlecenie Oddziału PTTK kursów szkoleniowych,
  4. współpraca z klubami i kołami turystycznymi w organizowaniu imprez turystycznych oraz czynny udział w ogólnopolskim życiu turystycznym (rajdy, zloty, narady),
  5. opieka nad Żółtym Szlakiem "Trójmiejskim" Gdańsk - Gdynia oraz propagowanie zdobywania specjalnej odznaki za przebycie tego szlaku według ustalonego regulaminu, a także organizowanie jesienią Marszu Długodystansowego Żółtym Szlakiem "Trójmiejskim" WYRYPA,
  6. propagowanie zdobywania odznak turystycznych i uprawnień przodownickich PTTK,
  7. rozwijanie w uczestnikach imprez turystycznych umiłowania przyrody i skarbów kultury narodowej,
  8. organizowanie w Klubie życia towarzyskiego opartego na zasadach koleżeńskiej współpracy i solidarności,
  9. prowadzenie referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kwalifikowanej.

   

  3. Członkowie - ich prawa i obowiązki.

§ 6

  1. Członkowie Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" dzielą się na członków zwyczajnych, zwyczajnych niepełnoletnich oraz honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym mającym pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 1at.
  3. Niepełnoletnim członkiem zwyczajnym o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być osoba w wieku od 16 do 18 lat.
  4. Godność Członka Honorowego Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu za szczególne zasługi położone dla Klubu.
  5. Walne Zebranie klubu może nadać godność Honorowego Prezesa Klubu byłemu Prezesowi Klubu Turystów Pieszych ,,BĄBELKI’’, który wykazał się wybitną działalnością na rzecz klubu. Nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu oznacza jednoczesne uzyskanie godności Członka Honorowego Klubu.

§ 7

  1. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd Klubu jednak po spełnieniu przez kandydata następujących warunków:
   1. złożenie deklaracji zaopiniowanej przez co najmniej jednego wprowadzającego członka Klubu,
   2. przedłożenie aktualnej legitymacji PTTK,
   3. czynny udział w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Klub w ciągu 2 lat poprzedzających przyjęcie do Klubu,
   4. nie narusza postanowień pkt 1, 2 i 3 § 10
  2. Zarząd w uznaniu szczególnych zasług kandydata dla Klubu może wyjątkowo skrócić okres wskazany w ust. 1 pkt 3 co najwyżej o połowę.
  3. Uroczyste wprowadzenie nowego członka w poczet członków Klubu następuje przy ognisku na jednym ze Zlotów Klubowych. Wręcza się wtedy odznakę klubową i legitymację członka Klubu.

§ 8

  1. Członek zwyczajny mający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych ma prawo:
   1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu,
   2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
   3. nosić odznakę klubową oraz używać barw klubowych dla zadokumentowania swej przynależności do Klubu,
   4. brać udział we wszystkich imprezach turystycznych oraz korzystać z ogólnej działalności Klubu,
   5. mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu na imprezy klubowe.
  2. Małoletni członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
   1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu,
   2. wybierać do władz Klubu,
   3. postanowienia ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
  3. Członkowie honorowi nie będący aktualnie członkami PTTK mają prawo:
   1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu doradczego, bez biernego i czynnego prawa wyborczego,
   2. postanowienia ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio.

§ 9

  1. Podstawowym obowiązkiem członka Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" jest współdziałanie w realizacji zadań Klubu, a w szczególności:
   1. przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz Statutu PTTK,
   2. stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu,
   3. branie czynnego udziału w programowej działalności Klubu,
   4. dbanie o dobre imię Klubu i jego wszechstronny rozwój, o posiadany majątek, zapobieganie wszystkiemu, co mogłoby przynieść mu szkodę,
   5. czynne włączanie się do opieki nad zabytkami kultury narodowej, ochrony przyrody i propagowania PTTK,
   6. regularne opłacanie składek członkowskich.
  2. Członkowie honorowi Klubu są zwolnieni od uiszczania klubowych składek członkowskich.

§ 10

  1. W stosunku do członka Klubu, który:
   1. nie stosuje się do postanowień Regulaminu Klubu i wyższych władz PTTK oraz "Karty Praw i Obowiązków Członka PTTK",
   2. postępuje w sposób nie licujący z mianem dobrego turysty i kolegi,
   3. działa na szkodę Klubu,

Zarząd Klubu może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego Oddziału z wnioskiem o wymierzenie mu odpowiedniej kary organizacyjnej.

  1. W przypadkach nie kwalifikujących się do ukarania, lecz posiadających znamiona działania wymienionego w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 przez dłuższy okres czasu, Zarząd Klubu może uznać danego członka za osobę niepożądaną w Klubie Turystów Pieszych "BĄBELKI" i po uprzednim udzieleniu mu ostrzeżenia w formie pisemnej zdecydować o skreśleniu go z listy członków Klubu.
  2. Skreślenie to nie jest równoznaczne z karą, lecz traktowane jest jako cofnięcie mu zaufania, które decydowało o przyjęciu go do Klubu. Nie powoduje utraty członkostwa PTTK.
  3. Skreślenie jest wewnętrzną sprawą Klubu i podlega odwołaniu od decyzji tylko do najbliższego Walnego Zebrania.
  4. Skreślenie z listy członków Klubu wymaga wspólnej uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie.

§ 11

  1. Przynależność do Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" ustaje na skutek:
   1. pisemnego zgłoszenia przez członka władzom klubu o jego wystąpieniu z Klubu, utraty członkostwa PTTK,
   2. zalegania w opłacaniu w klubie składki członkowskiej PTTK za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
   3. śmierci członka klubu.
  2. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest opłacenie składki w innym miejscu.

§ 12

  1. Osoby, które przestały być członkami Klubu na skutek przyczyn wymienionych w pkt 1, 2 i 3 § 11 traktowane są jako dawni członkowie Klubu. Zachowują numer członkowski, prawo do wymieniania ich na pod stronie "klubowicze" oraz zapraszania na jubileuszowe spotkania. Nie mają jednak praw wyborczych.
  2. Osoby, które przestały być członkami Klubu na skutek przyczyn wymienionych w pkt 1, 2 i 3 § 11, mogą być przyjęte ponownie w poczet członków Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" po opłaceniu składek członkowskich PTTK w klubie i wznowieniu działalności turystycznej w ramach Klubu.
  3. Zerwanie kontaktu z Klubem i nie uregulowanie swej przynależności do Klubu poprzez opłacenie składek PTTK w Klubie od czasu obchodów ostatniego jubileuszu zwalnia Klub od obowiązku powiadamiania dawnego członka Klubu o Walnym Zebraniu.
  4. Władze Klubu.

§ 13
Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie członków Klubu,
  2. Zarząd Klubu,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

  1. Walne Zebrania członków Klubu mogą być Sprawozdawczo - Wyborcze albo Sprawozdawcze, przy czym mogą być zwoływane jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
  2. Zebrania Zwyczajne powinny być zwoływane co dwa lata na przemian jako Sprawozdawczo - Wyborcze lub Sprawozdawcze. O zwołaniu Zebrania Zwyczajnego członkowie muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  3. Zebranie Nadzwyczajne winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty:
   1. uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej,
   2. otrzymania przez Zarząd Klubu wniosku Zarządu Oddziału PTTK,
   3. otrzymania przez Zarząd Klubu żądania zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/3 ilości członków Klubu.

§ 15

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków i sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
  2. udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Klubu,
  3. podejmowanie uchwał dotyczących programowej działalności Klubu i gospodarki funduszami klubowymi,
  4. uchwalanie Regulaminu Klubu,
  5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu oraz o połączeniu się z innym Klubem lub kołem PTTK,
  6. mianowanie honorowych członków Klubu,
  7. spisywanie w straty w części lub w całości majątku klubowego (funduszy, inwentarza) w przypadku ich utracenia lub zniszczenia na skutek wypadków losowych. Nie dotyczy to majątku stanowiącego własność Oddziału PTTK użytkowanego przez Klub,
  8. wybór delegatów na zjazd Oddziału,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu.

§ 16

  1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości Członków klubu z opłaconymi składkami członkowskimi według stanu na dzień zwołania Walnego Zebrania.
  2. Wyboru Władz Klubu oraz delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
  3. Walne Zebranie może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
  4. Walne Zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
  5. Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
  6. Zasady prowadzenia obrad i regulaminu wyborczego nie mogą stać w sprzeczności z zasadami określonymi przez władze PTTK.

§ 17

  1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 osób ukonstytuowanych następująco:
   1. prezes,
   2. wiceprezes lub wiceprezesi,
   3. sekretarz,
   4. skarbnik,
   5. członkowie Zarządu Klubu o przydzielonym przez Zarząd Klubu zakresie obowiązków.
  2. W razie potrzeby Walne Zebranie może zwiększyć lub zmniejszyć ilość członków Zarządu Klubu.
  3. Prezes Zarządu Klubu jest wybierany na Walnym Zebraniu.
  4. Członkowie Zarządu Klubu stanowią zwarty kolektyw, pracujący wspólnie nad realizacją wszystkich zadań Zarządu. Szczegółowy podział pracy ustala się na pierwszym posiedzeniu Zarządu po jej wyborze przez Walne Zebranie.

§ 18

  1. Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się minimum 2 razy w roku i powinny być protokołowane. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.
  2. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu (w zastępstwie wiceprezes), o czym zainteresowani członkowie Zarządu powinni być powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział również Honorowy Prezes, członkowie Komisji Rewizyjnej, a także zaproszeni członkowie klubu z głosem doradczym.
  3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
  4. Zarząd Klubu posługuje się stemplem podłużnym o następującej treści:

Klub Turystów Pieszych "BĄBELKI" PTTK Oddział Gdański
80-827 Gdańsk, ul. Długa 45
NIP: 583-000-10-72
Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów wynikających z regulaminu i za zgodą Zarządu Oddziału.


§ 19

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

  1. kierowanie działalnością Klubu w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,
  2. gospodarowanie funduszami i majątkiem klubowym w ramach uchwał Walnego Zebrania oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami i przepisami władz PTTK,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania członków Klubu,
  4. planowe rozłożenie na cały rok wszystkich form wycieczkowania w celu umożliwienia korzystania z nich jak największej ilości uczestników według ich upodobań i możliwości,
  5. prowadzenie internetowej strony klubowej i zbieranie materiałów świadczących o dorobku Klubu,
  6. przyjmowanie do Klubu nowych członków i skreślanie z listy członków osób na podstawie § 6 i §10 niniejszego Regulaminu,
  7. dokooptowanie do Zarządu Klubu nowych członków w przypadku ustąpienia z Zarządu członka wybranego przez Walne Zebranie lub zaprzestanie pełnienia przez niego swych funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dokooptowana ilość członków Zarządu nie może przekroczyć 1/2 ilości członków, wybranych przez Walne Zebranie,
  8. sporządzanie wniosków o przyznanie członkom Klubu wyróżnień, nagród i odznaczeń przez PTTK za pracę społeczną w dziedzinie turystyki,
  9. wykonywanie zarządzeń władz PTTK w ramach obowiązków statutowych,
  10. uznanie za nieściągalne należności z tytułu zalegających składek członkowskich od osób, które przestały być członkami Klubu,
  11. pozostałe zadania wyszczególnione w "Wzorcowym Regulaminie Zarządu Klubu PTTK " Rozdz. II § 3 (Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1.09.2006 r.).

§ 20

  1. Członkowie Zarządu Klubu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone, a w szczególności:
   1. prezes - (w czasie jego nieobecności wiceprezes) kieruje całokształtem działalności klubu, czuwa nad czynnościami pozostałych członków Zarządu Klubu i realizacją planów pracy, podpisuje korespondencję, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu,
   2. wiceprezes lub wiceprezesi bezpośrednio kierują przydzieloną im przez Zarząd częścią działalności klubowej,
   3. sekretarz - redaguje i przechowuje korespondencję, prowadzi ewidencję członków, Rejestr Imprez Klubowych, sprawozdawczość Klubu oraz wykonuje czynności zlecane przez Zarząd,
   4. skarbnik - zbiera składki członkowskie i rozlicza je z Zarządem Oddziału, prowadzi ewidencję wpłat i wypłat kasowych i bankowych, reguluje wszystkie rachunki, zgodnie z uchwałami Zarządu, podpisuje wraz z prezesem pisma dotyczące spraw finansowych, czuwa i nadzoruje wraz z prezesem nad należytym zabezpieczeniem majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.
  2. W przypadku niemożności wypełniania funkcji przez sekretarza lub skarbnika, czynności te wykonują upoważnieni przez Zarząd członkowie Zarządu.
  3. Pozostałe czynności wymienione w Wzorcowym Regulaminem Zarządu Klubu PTTK - Rozdział III "Podział zadań pomiędzy członków Zarządu" (Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1.09.2006 r.)

§ 21

Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, chyba że nadzwyczajne okoliczności, niezależne od Klubu, nie pozwolą na zwołanie Walnego Zebrania. Winno się ono jednak odbyć w najbliższym terminie po ustaniu tych okoliczności.

§ 22

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego i dwóch członków.
  2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w miarę potrzeby co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego, obowiązkowo zaś przed Walnym Zebraniem.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub wskazany przez niego członek Komisji) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu, tylko z głosem doradczym.
  4. W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie Komisji mają prawo dokooptować do swego grona innego członka Klubu lub wybrać nowego Przewodniczącego. W przypadku niemożności spełnienia powyższego warunku konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu.
  6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:
   1. Przynajmniej raz w roku kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
   2. składanie Zarządowi Klubu uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego i o wynikach przeprowadzonych kontroli,
   3. składania Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu,
   4. składanie wniosków w sprawie działalności Klubu i jego Zarządu

  5. Fundusze, majątek, gospodarka klubowa.

§ 23

  1. Majątek Klubu tworzy się z osobnych składek członkowskich i wpisowego na rzecz Klubu o ile władze klubu nie zrezygnują z pobierania od członków składki klubowej. Tworzy się również z części wpisowego i składek członkowskich z tytułu przynależności do PTTK w wysokości uchwalanej przez Zarząd Oddziału, a także z dotacji, nagród, darowizn oraz wpływów z innych tytułów.
  2. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej obliczonej na dochód, może natomiast przyjmować zlecenia na wykonanie płatnych usług związanych z turystyką na klubowe konto w Oddziale.
  3. Klub może posiadać własny sprzęt turystyczny oraz sprzęt przydzielony przez Oddział. Regulamin korzystania z własnego sprzętu zatwierdza Walne Zebranie, natomiast korzystanie ze sprzętu Oddziału podlega regulaminowi ustalonemu przez władze Oddziału.
  4. Na równi z majątkiem klubowym należy traktować również wszelkie przedmioty używane przez Klub w różnego rodzaju imprezach, jak np. szafy, krzesła, stoliki, ekrany, przedmioty dekoracyjne itp., które winny być szczegółowo ujęte w książce inwentarzowej i powierzone opiece gospodarzowi. Do niego także należy zabezpieczenie i opieka nad archiwum Klubu, biblioteką, kronikami oraz przedmiotami stanowiącymi pamiątki i nagrody zdobyte przez Klub.
  5. Własnością Klubu jest strona internetowa o opłacanej domenie www.babelki.pl oraz opłacanym przez Klub miejscu na serwerze. Strona posiada swój odrębny regulamin uchwalany i zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
  6. Majątkiem i funduszami pochodzącymi z Oddziału PTTK, Zarząd Klubu gospodaruje na podstawie ogólnie obowiązujących w PTTK przepisów finansowych.
  7. Fundusze klubowe służą do pokrywania bieżących potrzeb. Wszelkie wydatki są zatwierdzane przez Prezesa Klubu i Skarbnika na odpowiedniej, wiarygodnej dokumentacji. Z wydatków tego funduszu Zarząd Klubu rozlicza się przed Walnym Zebraniem.

   

  6. Różne.

§ 24
W latach 2009, 2014, 2019 i w następnych co 5 lat (lata jubileuszowe) w okresie wiosennym i jesiennym winny być organizowane imprezy i uroczystości związane z rocznicą powstania Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI". Do najważniejszych z nich należą: majowa wycieczka w okolice Jeziora Żarnowieckiego oraz uroczyste jesienne spotkanie (w miarę możliwości) wszystkich obecnych i dawnych członków Klubu wraz z zaproszonymi gośćmi z innych klubów, kół i władz PTTK.

§ 25
W przypadku rozwiązania Klubu cały majątek klubowy przechodzi na rzecz macierzystego Oddziału PTTK, w przypadku zaś połączenia się z innym Klubem lub Kołem PTTK - za zgodą Oddziału PTTK do nowej jednostki organizacyjnej.

§ 26

 1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga przyjęcia przez Zarząd Oddziału.
 2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, w przypadkach określonych Statutem Oddziału.

§ 27

 1. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 26 ust. 1, likwidatorami Klubu są członkowie jego zarządu.
 2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 26 ust. 2, likwidację jego aktywów i pasywów, przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
 3. Likwidatorzy postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w PTTK

§ 28
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Klubu Turystów Pieszych "BĄBELKI" w dniu 6 grudnia 2016 roku oraz zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Gdańsku w dniu 15 lutego 2017 roku Uchwałą nr 57/ZO/XIX/2017.

§ 29

Poprzedni Regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 30 marca 2012 roku stracił swą ważność.

§ 30

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki