zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.
Skrót dokumentu

I. Zebrania Zarządu Klubu.

      W roku 2002 odbyły się 4 prawidłowo protokołowane przez Sekretarza Klubu zebrania Zarządu, a w roku 2003 jak do tej pory jedno zebranie.

Na pierwszym z nich Zarząd KTP "Bąbelki" ukonstytuował się w następującym składzie:
 • Prezes Klubu: Ryszard Betcher,
 • Wiceprezes ds. turystyki pieszej: Jerzy Kogutowski,
 • Wiceprezes ds. turystyki kolarskiej: Andrzej Galikowski,
 • Sekretarz Zarządu: Stanisław Strojny,
 • Skarbnik Klubu: Wiesław Pawłowski,
 • Gospodarz Klubu: Wojciech Bejm.
      W pierwszym zebraniu konstytuującym i drugim ustalającym zakres działania poszczególnych członków Zarządu udział wzięli wszyscy. W następnych dwóch udziału nie wziął Wiceprezes ds. turystyki pieszej, a w ostatnim w roku 2002 również Gospodarz Klubu. Na tegoroczne nie przybył Wiceprezes ds. turystyki kolarskiej. Nieobecności swoje usprawiedliwili przed Prezesem. Mino tego zebrania odbywały się przy wystarczającym kworum do podjęcia następujących uchwał:
 1. "Zobowiązuje się Prezesa i Skarbnika do ustalenia wysokości kwoty należnej Klubowi z tytułu opłacanych składek członkowskich PTTK". (Można przyjąć, że uchwała została zrealizowana: w księgowości Oddziału powstała lista "subkont klubowych", w której figuruje kwota 1089,54 zł należności dla KTP "Bąbelki" na koniec 2002r.)
 2. "W związku z punktem Regulaminu Klubu dotyczącym członkostwa do czasu wyjaśnienia sprawy subkont Zarząd Klubu postanawia, że opłacone składki członkowskie PTTK są równoznaczne z opłaceniem składki klubowej". (Zarząd Klubu bacznie przygląda się sprawie subkont w Oddziale i w momencie najbardziej korzystnym dla Klubu powróci do przyjmowania składek klubowych. Najbardziej prawdopodobny wydaje się początek 2004 roku.)
 3. 9 maja 2002r. realizując uchwałę ostatniego Walnego Zebrania KTP "Bąbelki" powołano Komisję Kronikarską w składzie: Agnieszka Koneczna i Stanisław Strojny. Z subkonta klubu zakupiono kronikę i flamastry. Niestety, jak wiadomo, Komisja nie pracuje mimo, iż 21 listopada została ona przez Zarząd zobowiązana do przedłożenia do XXXVIII Zlotu Wiosennego kroniki zawierającej materiały od początku 2000 roku do chwili bieżącej. Na ostatnim zebraniu Zarządu podjęto decyzję o przydzieleniu Staszkowi pracy nad latami 2000 - 2002, Agnieszce zaś aktualności od początku 2003r. Apeluje się do wszystkich o przynoszenie zdjęć odpowiednim kronikarzom.
 4. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania postanowiono znowelizować wszystkie regulaminy klubowe tzn. dotyczące Odznaki Żółtego Szlaku, Klubowej Odznaki Sprawnościowej i Regulaminu Klubu wyznaczono trzyosobową komisję w składzie Stanisław Strojny, Jerzy Kogutowski, Ryszard Betcher. Sprawę tą pozostawiono do realizacji w drugim roku kadencji Zarządu.
 5. Zobowiązano Prezesa do wystąpienia do władz Oddziału Gdańskiego PTTK w sprawie ubezpieczeń OC dla aktywnych, również na arenie Oddziału, Przodowników z naszego klubu. Prezes Klubu złożył stosowne pismo do Zarządu Oddziału na ręce Prezesa Stanisława Sikory. Zawierało ono prośbę o podjęcie decyzji do czasu obecnego zebrania. Prezes Sikora sygnalizował rozpoczęcie rozmów w tych sprawach z PZU. Na razie jednak brak konkretów. Sekretarz Stanisław Strojny, jako członek Prezydium Zarządu Oddziału został zobowiązany do czuwania nad tą sprawą.
 6. Postanowiono zrezygnować z organizowania Plenerowej Imprezy Wyskokowej Klubowych Obieżyświatów. Natomiast powrócono do tradycji Zlotów Wiosennych.
 7. Realizując uchwałę Walnego Zebrania Zarząd podczas XXXVII Zlotu Jesiennego "Złote Liście" w Sobieszewie przeprowadził referendum w sprawie ewentualnej zmiany nazwy Klubu. Do dzisiaj ankietę złożyło 18 członków klubu co stanowi 60 % liczby klubowiczów opłacających składki.
  • Na pierwsze pytanie "Czy widzisz potrzebę zmiany nazwy Klub Turystów Pieszych "Bąbelki ?" 16 osób (89 %) odpowiedziało "Nie", jedna "Tak", jedna zaś filozoficznie "Ale nie konieczność".
  • Na drugie pytanie " Czy uważasz, że nazwa powinna mieć formę zaproponowaną na ostatnim Walnym Zebraniu przez Jana Lewickiego: Klub Turystyki Programowej "Bąbelki "? nikt nie odpowiedział "Tak", 17 osób dało odpowiedź "Nie" lub "Nie dotyczy" słownie lub kreską albo pozostawiła niewypełnione pole. Były to wszystkie osoby, które na pierwsze pytanie odpowiedziały "Tak" lub "Nie". wspomniana wcześniej, filozoficznie nastawiona osoba napisała "Nie wiem co to jest turystyka programowa".
  • Trzecie pytanie brzmiało "Jaka nazwa wg Ciebie odpowiada przyszłej formule Klubu?" Na to pytanie 13 osób odpowiedziało, że obecna nazwa lub użyła zwrotu "bez zmian" albo "nie dotyczy". Osoba, która była za zmianą nazwy zaproponowała "Klub Turystyczny BĄBELKI", taką propozycję uznały jeszcze dwie osoby, które generalnie były przeciwko zmianie obecnej nazwy. Jedna osoba, również przeciwna zmianie nazwy dopuściła możliwość "Klub Turystów BĄBELKI". A jedna Klub Turystyki Kwalifikowanej "BĄBELKI". Zaznaczając, że oczywiście nie jest to propozycja "filozof", napisał "np. Wielodyscyplinarny Klub Turystów ..."
  • Czwarty punkt "Inne uwagi i przemyślenia w sprawie nazwy Klubu" wypełniły tylko cztery osoby, z czego dwie podkreśliły, że chcą aby nie zmieniać nazwy a dwie napisały zdania, które w zasadzie nic nowego nie wniosą do sprawy i legły już u podstaw wniosku o zmianie nazwy (dotyczyły tradycji i potencjalnej możliwości przyciągnięcia nowych ludzi do Klubu). W tej sytuacji i przy miażdżącej przewadze głosów przeciwnym jakimkolwiek zmianom nazwy Zarząd Klubu powinien przygotować wniosek o nie poddawanie pod głosowanie propozycji zmiany nazwy Klubu podczas następnego Walnego Zebrania. I tak zapewne uczyni.
 8. Podjęto uchwałę o potrzebie powołania Referatu Weryfikacyjnego KOT przy Klubie. Wiceprezes ds. turystyki kolarskiej przeprowadził rozmowy z przedstawicielem Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, z których wynika, że Klub Turystów Pieszych nie może mieć referatu odznaki kolarskiej a jedyną drogą jest założenie Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale. Prowadzone są już działania w tej sprawie, które mają przynieść skutki na wiosnę.
 9. Sekretarz Klubu Stanisław Strojny zobowiązał się do wyegzekwowania od klubowiczów ankiet dotyczących wyróżnień (nie udało się to do lutego b.r.). Apelujemy do klubowiczów o poważne potraktowanie tej sprawy i zgłaszanie się po ankiety do Prezesa na spotkaniach wtorkowych i szybk ich oddawanie jemu lub Sekretarzowi.
 10. Gospodarz Klubu Wojciech Bejm zakończył porządkowanie i spisywanie mienia klubowego. Największe prace, trwają przy katalogowaniu map klubowych w rulonach (1: 25 000).
 11. Podjęto uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu Klubu koszulki klubowej w celach reprezentacyjnych.
 12. Na ostatnim zebraniu Zarządu Klubu podjęto decyzję, że wszelkie informacje o wycieczkach klubowych powinny zostać opatrzone klauzulą: " Uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie".
 13. W celu uatrakcyjnienia imprez klubowych zespół Przewodników opracuje Rajdy na Raty tak aby można na początku trzeciego kwartału powrócić do tradycji współzawodnictwa o Puchar KTP "Bąbelki" dla drużyny mogącej poszczycić się najwyższą frekwencją.
 14. Powróci się do wręczania Klubowej Odznaki Sprawnościowej wg znowelizowanego w najbliższym czasie regulaminu jej zdobywania.
 15. Osoby, które poniosły koszty przy organizacji wspólnych imprez klubowych mogą składać Prezesowi lub Skarbnikowi oświadczenia o wydatkowaniu pewnych (rozsądnych) kwot i po ich rozpatrzeniu otrzymać zwrot pieniędzy. Szczegóły ustali Zarząd Klubu na najbliższym zebraniu.
II. Przyjęcia nowych członków.

      Dwoma uchwałami Zarządu w 2002 roku przyjęto pięcioro nowych członków Klubu (tyle samo co w roku poprzednim). Na XXXVII Zlocie Wiosennym "Majowy Pstrąg" w Porzeczu członkami Klubu zostali:
 1. Iwona Zapolska - Downar "Hrabina" nr leg. 267
 2. Agnieszka Koneczna "Gwiazda" nr leg. 268
 3. Wojciech Atczuk "Adalbertus" nr leg. 269
Nie przyjęto Grażyny Musiał do czasu odbycia pełnego stażu kandydackiego. Wioletta Fedak po raz drugi, mimo decyzji pozytywnej, nie pojawiła się na ceremonii przyjęcia w poczet członków.
Na XXXVII Zlocie Jesiennym "Złote Liście" w Sobieszewie członkami Klubu zostali:
 1. Adam Moczarski "Kurczak" nr leg. 270
 2. Dalia Kryczałło "Dalida" nr leg. 271
Kandydatury Wioletty Fedak nie rozpatrywano.

III Koszulki klubowe

      W związku z rozmowami ma forum Klubu na temat tzw. "gadżetów klubowych" Zarząd zdecydował się na wykonanie koszulek klubowych, które można jeszcze zakupić u Skarbnika. Ze względu na różnice zdań co do chust, czapek czy naszywek, przewidując niewielką liczbę zamówień Zarząd zrezygnował z ich wykonania.

IV. Finanse klubowe

      Skarbnik Klubu prowadzi księgowość klubu w sposób skrupulatny. Zarząd Klubu zapoznał się ze stanem finansów. Stan subkonta klubowego w Oddziale Gdańskim wynosił na koniec 2002 roku: 1089,54zł. Natomiast stan kasy klubowej na koniec 2002 roku wynosi 0 zł. Wpływy wpłacane są do kasy oddziału a wypłaty dokonywane są na podstawie właściwych dokumentów finansowych.

      W 2003 roku Zarząd Klubu podjął decyzję o dofinansowaniu w całości udziału w Zlocie Wiosennym klubowiczom, którzy opłacili składkę członkowską PTTK za rok 2002 lub 2003, oraz udziału w Zlocie Jesiennym członkom, którzy opłacili składki członkowskie PTTK za 2003r. Ponadto trzeciej imprezy wybranej później przez Zarząd Klubu.

      Za sukces można uznać fakt wyegzekwowania, po raz pierwszy od bardzo dawna, opłaty składki członkowskiej PTTK od wszystkich czynnych klubowiczów mimo niesprzyjającej temu, trwającej w całym Towarzystwie akcji wymiany legitymacji. Składkę w Klubie opłacili również niektórzy kandydaci i nasi sympatycy. Nie zawsze tak się zdarzało i nie we wszystkich nawet silnych organizacyjnie klubach i kołach tak się dzieje. Zdyscyplinowanie w tej dziedzinie wróży dobrze naszemu Klubowi.

V. Działalność programowa i statystyka.

      W roku 2002, na 52 tygodnie Klub zorganizował 67 imprez (najlepszy wynik od 1974 r.) , o sześć więcej niż w roku 2001, co stanowi ok. 10-cio procentowy wzrost.
      Liczba uczestników imprez organizowanych przez nasz Klub wyniosła 1221 osób i wzrosła o 151osób (ok. 14 %). Jest to najlepszy wynik od 1993 roku.
      W porównaniu z rokiem ubiegłym o 6 zmniejszyła się ilość wycieczek pieszych, było ich 38. Liczba uczestników tych wycieczek natomiast wzrosła o 42 osoby z 826 do 868. Co stanowi ponad 5 % wzrost.
      Kosztem wycieczek pieszych właśnie o 6 wzrosła ilość imprez rowerowych z 15 w 2001r. do 21 w 2002r.
      Co za tym idzie liczba ich uczestników wzrosła ze 177 w 2001r. do 260 w 2002 r. (o 83 osoby). Stanowi to aż 47% wzrost liczby uczestników imprez rowerowych w porównaniu do 2001 roku. Ponadto zorganizowano jeszcze imprezę drezynową (17 osób), dwa spływy (42 osoby), wycieczkę turystyki motorowej (10 osób) i cztery wycieczki górskie, z czego 2 narciarskie, dla 24 osób.

      Średnia liczba osób na imprezie klubowej przez rok wzrosła z 17,54 do 18,22 (ok. 4% wzrostu). Rozpatrując tylko wycieczki piesze średnia liczba ich uczestników wzrosła z 18,77 do 22,84 (ok. 22% wzrostu).
      Natomiast przy wycieczkach kolarskich z 11,80 do 12,38 (ok. 5% wzrostu)

      Podczas tych imprez 13 tras prowadził Rysiek Betcher, 12 Agnieszka Koneczna, 11 Krzychu Strojny, 10 Stachu Strojny, po 7 Jurek Kogutowski i Wiesiek Pawłowski, 3 Andrzej Galikowski, po 2 Tomek Liśkiewicz i Jarek Guziński; po jednej 4 osoby spoza klubu. Janusz Michalski i M. Lachowska zorganizowali 1 imprezę karnawałową w Drzewinie i 1 motorową po Kaszubach.
      Klub wystawił drużyny lub przedstawicieli w imprezach poza regionem, w tym w centralnych, a także w imprezach ogólnopolskich i regionalnych w kraju:
 • OWRP "Warmia i Mazury", 20 osób na 2 trasach
 • Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, 1 osoba
 • Braniewska Wiosna, 8 osób
 • Braniewska Jesień, 7 osób
 • Sudecka Wiosna, 11osób
 • Wrzesień w Sudetach, 4 osoby
 • Letnia Ogólnopolska InO "Skwar 2002", 5 osób
 • Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Kolarskiej woj. pomorskiego i kujawsko-pom., 5 osób
 • XL Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej woj. pomorskiego, 7 osób
 • III Rajd Kaszubsko-Pomorski "KLUKA 2002", 20 osób. Ponadto wiele osób uczestniczyło w sobotnich i niedzielnych wycieczkach zaprzyjaźnionych klubów trójmiejskich, głównie KTP"Trampy" i KK "Wrzos"
      Liczba spotkań wtorkowych w 2002 roku wyniosła 50 (opuściliśmy tylko Nowy Rok i Wigilię). Uczestniczyło w nich łącznie 1038 osób, co dało średnią 20,76 właśnie o te 0,76 osoby większą niż w 2001r. (4%)

      Uogólniając, jest to spokojny wzrost, utrzymujący (od dwóch poprzedzających lat) stałe tempo.

      Ale oprócz zimnej statystyki daje się zauważyć zacieśnienie więzów towarzyskich. Nie jest to może "działalność świetlicowa" jak u założycieli Klubu, ale i czasy są już inne, a więc i inne rozumienie rozrywki. We wtorki odbyły się dwa razy pokazy slajdów i dwa występy z piosenką turystyczną.

      We współzawodnictwie klubów turystyki pieszej naszego województwa za 2001r. zajęliśmy drugie miejsce po gdyńskim "Wrzosie", który zorganizował więcej wycieczek a przed zaprzyjaźnionymi gdańskimi "Trampami". Na wyniki za 2002 rok jeszcze czekamy. Członkowie Klubu wyznakowali 29 km szlaku "skarszewskiego".

      Referat Weryfikacyjny OTP przy KTP "Bąbelki" przyznał w 2002 roku 49 odznak Siedmiomilowe Buty" w tym 4 złote, 55 "Popularnych", 23 Małe Brązowe, 9 Małych Srebrnych, 11 norm "Za Wytrwałość" i jedną "Dla Najwytrwalszych w TP". Ponadto 16 odznak "Szlaku Trójmiejskiego" i 3 odznaki "50 lat KTP PTTK". Łącznie 167 nasz Referat dokonał weryfikacji.

      Udało nam się rozszerzyć zasięg informacji o klubie. Teraz nie tylko piątkowy "Głos Wybrzeża", Telegazeta TVG i nie tylko drukowany kalendarz imprez ale i dwie strony internetowe, w tym jedna, prowadzona przez Wojtka Atczuka poświęcona tylko "Bąbelkom", zamieszczają nasze aktualności i historię.

      Na uwagę zasługuje też szersze włączenie się klubowiczów (6 na 8 osób kadry) w organizację trzeciej edycji Rajdu Kaszubsko - Pomorskiego "KLUKA" w ubiegłym roku oraz duży udział w tej prestiżowej imprezie uczestników z KTP "Bąbelki".
W pracę przy czwartej KLUCE chcą się włączyć następne osoby z Klubu. Jest to bardzo dobry objaw. Szczególnie, że wskazane dla "Bąbelków" byłoby również włączenie się Przodowników w organizację kilku sobotnich imprez dla grup szkolnych.
Ostatnio pojawiła się możliwość gratyfikacji finansowych za taką pomoc (70 i 35 zł)oraz pokrycie ubezpieczenia OC dla prowadzących oddziałowe i klubowe wycieczki.
Zarząd uważa, że Klub powinien zasilić te imprezy (do 10 w ciągu roku) jako współorganizator. Zaowocuje to w przyszłości "narybkiem" a my będziemy teraz mieli lepszą kartę przetargową w Oddziale (...).

      Po ośmiu latach przerwy Klub powrócił do tradycji "Piosenkariów" (XVI), które przy bardzo dużej frekwencji odbyły się w Boroszewie, blisko miejsca gdzie zorganizowano je po raz pierwszy. Grali i śpiewali nam muzycy z zespołów Słodki Całus od Buby i Vergil van Troff a także turyści z tczewskiego Klubu Wędrówki i Przygody "Tramp" i nasz sympatyk Adam Niedorezo.

      Na XXXVII Jesiennym Zlocie KTP "Bąbelki" Krzysztofowi Strojnemu, a na obecnym Zebraniu Sprawozdawczym Wojciechowi Bejmowi zostały wręczone Odznaki "25 lat w PTTK".

VI. Trudności w Klubie
 1. Drobną sprawą wydaje się utrzymywanie porządku w naszej siedzibie (...) Po wielu moich apelach słownych i jednym pisemnym nadal po zakończeniu zebrania zrywamy się z krzeseł nie myśląc o tym w jakim stanie pozostawiamy naszą siedzibę.
  Parę osób nawet chwyciło za szklanki i kiedyś je lekko przepłukało, jednak najczęściej oglądamy się na siebie, wykrzykujemy, że ja swoją umyłem, albo kiedyś umyłem kilka lub, że trzeba schodzić aż trzy piętra. W tej sytuacji nie chcąc wyznaczać dyżurów, bo te i tak by się nie sprawdziły (...), po uzgodnieniach Zarządu Prezes podejmie za dwa tygodnie decyzję o ewentualnym nieudostępnianiu szklanek na zebraniach wtorkowych do czasu wytworzenia się zdrowej atmosfery (...). Wierzę, że już niedługo wszyscy sami będziemy rozglądać się czy jest coś do zrobienia, nawet po kimś, traktując to jako nasz obowiązek wobec Klubu, którego jesteśmy członkami, kandydatami czy sympatykami.
 2. Pod koniec poprzedniej kadencji Zarządu Klubu ówczesny Prezes w swoim sprawozdaniu napisał o toczącym się postępowaniu Sądu Koleżeńskiego O.G. PTTK. Już w obecnej kadencji Zarządu Klubu Sąd jednogłośnie wydał orzeczenie, które nie stwierdziło prawdziwości zarzutów nie popartych choćby śladowymi faktami. Orzeczenie i Uzasadnienie znajdują się w dokumentacji KTP "Bąbelki" i mogą być udostępnione bezpośrednio zainteresowanym członkom Klubu.
 3. Czasami podczas wycieczek kolarskich i pieszych daje się zauważyć pewne rozprzężenie zasad metodyki prowadzenia. Grupa rozrywa się i traci kontakt z prowadzącym. Na szczęście już od kilku- nastu osób przy imprezie kolarskiej lub kilkudziesięciu przy pieszej stosuje się zasadę wyznaczania osoby zamykającej, tzw. "czerwonej latarni". Niestety zarzewiem problemu jest najczęściej szpica, która jedzie lub idzie bardzo szybko. Prowadzący częściowo dostosowuje się do tej grupy i rozciąg- nięty środek pozostaje często bez kontaktu z Przodownikiem. Zdarza się, że zgubi drogę.
  Rozwiązaniem, które należy traktować od dzisiaj jako polecenie Zarządu Klubu, jest rygorystyczne egzekwowanie znanej zasady, że "nie wolno wyprzedzać prowadzącego".
  Jednak zdając sobie sprawę z bardzo silnego zamiłowania sporej części naszych klubowiczów do szybszego poruszania się od przeciętnej w Klubie wprowadza się obowiązek "odmeldowania się" osób chcących wyprzedzić prowadzącego wycieczkę, który powinien wyznaczyć im osobę prowadzącą oraz miejsce i termin spotkania.
  Przodownik podczas imprezy, którą prowadzi powinien zapomnieć o swoich preferencjach i dosto- sować tempo wycieczki do najsłabszego (najwolniejszego) uczestnika oraz pozostawać w stałym kontakcie wzrokowym z osobą wyznaczoną jako zamykającą.
 4. Jednak założenia wycieczki powstały wcześniej i miała ona podaną liczbę kilometrów. Klubowicze, kandydaci i sympatycy powinni wiedzieć, że zapisany w kalendarzu imprez duży kilometraż nie jest zachętą do wędrówki ponad własne siły i możliwości ani zamachem na osoby preferujące spokoj - niejszą turystykę, lecz sugestią do oceny czy wybrać się na całą taką wyprawę. Zarząd Klubu i zespół Przodowników dokładają starań aby Klub dawał wszystkim członkom różnorodne możliwości aktywności turystycznej, zarówno przy wyborze dyscypliny jak i jej intensywności, tak aby każdy członek Klubu mógł znaleźć coś dla siebie. O ile preferujący tylko niektóre rodzaje wędrówek podejdą do tego ze zrozumieniem nie będzie nam w przyszłości zagrażać tak dotkliwy jeszcze kilka lat temu brak "narybku" i Klub istniał będzie jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Pamiętać należy, że każdy prowadzący opracowuje imprezę niejako pod siebie i nie można wymagać aby wszystkie klubowe wycieczki piesze miały np. miedzy 12 a 17 km lub miedzy 25 a 33 km, zaś rowerowe tylko do 60 lub tylko powyżej 100 km. Od pewnego czasu prawie zasadą stało się opracowanie dłuższych wycieczek pieszych w taki sposób żeby osoby, które chcą przejść krótszą trasę miały taką możliwość. Podaje się im w komunikatach pisemnych i ustnych miejsca i godziny powrotów środkami komunikacji. A z polecenia Zarządu Klubu od dziś niech stanie się to zasadą. Ogromna liczba wycieczek ma jednak krótką lub przeciętną długość.
  W różnorodności i tolerancji dawniej była siła "Bąbelków" i na nich opiera się nasze obecne odrodzenie. Pamiętajmy o tym wszyscy i nie wstydźmy się bronić dobrego imienia Klubu szczególnie w innych środowiskach turystycznych, które najczęściej oceniają nas porównując do własnej specyfiki i preferencji. My musimy przede wszystkim zadowolić i pogodzić nasze różne klubowe gusta (ostatnio nie tylko w sferze turystyki).
 5. Mimo wzrostu liczby wycieczek i imprez oraz liczby osób w nich uczestniczących Zarządowi nie udało się wypracować sposobu na odpowiednio wczesne przygotowanie kalendarzy wycieczek klubowych. Nie umiemy, jako prowadzący wycieczki, wzorem innych klubów, odpowiednio wcześnie zadeklarować chęci prowadzenia trasy na kilka tygodni lub miesięcy naprzód. Mimo, że od kilku lat nie pozwoliliśmy sobie na niedzielę bez wycieczki, to jednak na początku kwartału są one doraźnie "łatane", najczęściej przez Prezesa, niestety bez klarownego wpisu do kalendarza. Już teraz powinniśmy myśleć i wpisywać swoje autorskie imprezy na drugi i następne kwartały tego roku. Prowadzący wycieczki piesze lub kolarskie powinni to uzgadniać z odpowied - nimi Wiceprezesami lub w razie ich nieobecności z Prezesem. Często słyszany argument o tym, że impreza może się załamać z tego powodu, że "coś może mi przecież wypaść w planowanym wcześniej terminie" da się łatwo zbić znaną wszystkim prowadzącym i często realizowaną zasadą "muszę znaleźć zastępcę". Nie bójmy się o terminy - jak na razie, zastępca się znajdował i nie ma podstaw aby nie miało tak być nadal.(...)
  Prezes apeluje o poważniejsze potraktowanie tej sprawy przez Przodowników i Wiceprezesów. Ale trzeba przyznać, że w ostatnim tygodniu udało się zmienić opisywaną sytuację i głównie dzięki Stachowi, Krzychowi i Andrzejowi połowę następnego kwartału mamy zapełnioną. Możemy nawet zacząć myśleć o organizacji dwóch imprez w jeden weekend. Dobrze byłoby ten stan utrwalić, aby nie okazało się to tylko chwilowym rozbłyskiem.
 6. Niektórzy Przodownicy niestety w niewystarczającym stopniu, albo w ogóle nie włączają się do organizacji imprez
  Zauważając tendencję wzrostową Klubu bardzo niepokojącym wydaje się fakt powolnego zmniejszania się liczby aktywnych Przodowników. Tu jest największe niebezpieczeństwo dla Klubu. Z analizy dokumentów klubowych można wyciągnąć wniosek, że to właśnie było przyczyną powolnego zmniejszania się aktywnosci "Bąbli" w latach siedemdziesiątych.
  Możemy was tylko prosić o powrót do działania i zwiększenie aktywności.
  Na początek zróbcie w tym roku tylko o 2 wycieczki więcej niż w zeszłym.
Pewną nadzieję pokładamy w Kursie Przodowników Turystyki Pieszej, który Oddziałowa Komisja TP organizować będzie wiosną tego roku. Apeluje się do klubowiczów i kandydatów nie będących jeszcze Przodownikami o wzięcie udziału w Kursie, a następnie czynne włączenie się do prowadzenia opracowanych przez siebie wycieczek (początek kursu na przełomie marca i kwietnia). Jesteście nam bardzo potrzebni również jako Przodownicy.
Tzw. "Renesans Bąbli", duża ilość wycieczek i wzrost liczby uczestników przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości i aktywności Przodowników w Klubie powoduje znaczne obciążenie kilku osób, które są lub niedługo mogą poczuć się zmęczone i wyeksploatowane. A co za tym idzie znów rosnącemu w siłę Klubowi może kiedyś zagrozić upadek.
Oby tak się nie stało.Serdecznie dziękuję członkom Zarządu za całoroczny wkład pracy na rzecz Klubu.
Szczególnie Wieśkowi za sumienne prowadzenie księgowości i przygotowanie kalendarzy imprez oraz Stachowi za trzymanie pieczy nad dokumentacją zebrań Zarządu.
Dziękuję wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe, spośród których aktywnością: wyróżniali się Agnieszka i Krzychu. Wszyscy obecni powinni zdawać sobie sprawę z tego, że bez ogromnego nakładu pracy naszych Przodowników istnienie Klubu nie miałoby sensu.
Słowa uznania należą się Wojtkowi Atczukowi za stworzenie i ciągłe doskonalenie strony internetowej poświęconej Klubowi, Adasiowi Stefanko za przygotowanie śpiewnika na XVI "Piosenkaria", Dorocie i Iwonie za zorganizowanie wróżb andrzejkowych, Danusi za koordynację działań podczas wystawiania drużyn klubowych na Sudecką Wiosnę i Jesień, Tomkowi za organizację spływu, Karolinie i Andrzejowi za tworzenie pięknych naklejek imprez klubowych.
Prezesom zaprzyjaźnionych Klubów "Tendrzak" i "Przestrzeń" za udzieloną pomoc przy organizacji imprez specjalistycznych, zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach i tworzenie klubowej atmosfery.

Po akceptacji przez Zarząd Klubu w dniu 14. 02. 2003r.
Prezes KTP "Bąbelki"
Ryszard Betcher
Gdańsk, 18. 02. 2003r.
Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki